‘Oku ou tuku ‘a e fakafeta’i ki he ‘Otua Mafimafí ‘i he’ene tataki mai kitautolu ki he ‘ahó ni. ‘Oku ke laumālie lelei pē pea pehē ki he ‘Eiki Palēmiá mo e kau Minisitā ‘o e Kapinetí, kau Fakafofonga ‘o e Hou’eiki Nōpelé mo e kau Fakafofonga ‘o e Kakaí.

Kuo lava e ngāue mahu’inga na’e fakahoko ‘i he lolotonga ‘o e ta’ú ki hono alea’i ‘a e ngaahi lao ‘i he taumu’a ke tokoni ki he langa fakalakalaka ‘o e fonuá.

‘Oku mahino ‘a e ngaahi uēsia fakaenatula mo faka‘ekonōmika ki he fonuá kā ‘oku tupu ‘i ho’omou ngāue fakatahá ‘a e malava ke fakafiemālie ‘a e tu’unga fakapa’anga mo faka’ekonōmika ‘o e fonuá pea pehē ki he ngāue ke a’usia ‘a e Ngaahi Taumu’a Fakalakalaka ‘o e Mileniume.

‘Eiki Sea, lolotonga ‘oku hā mai ‘a e ngaahi ola lelei ‘o e ngāue kuo lava ‘i he vaha’a taimi ko ‘eni ‘oku mahu’inga ke tauhi ‘a e tūkunga ko iá pea ke to e vakai’i ha ngaahi founga ma’u’anga pa’anga hū mai ‘e ‘ikai te ne fakakavenga’i kā ke hakeaki’i ‘a e kakaí mo e ngaahi pisinisi fakataautaha ‘o e fonuá.

‘Oku mahu’inga ke fai hano vakai’i ke fokotu’u ha ngaahi ngāue’anga ki he fo’u ‘o e koloa fakalotofonuá ke poupou ki he sekitoa takimamatá pea ke hoko ko e ngāue’anga ma’a hotau kakaiíkae tautefito ki he to’utupu ‘o e fonua.

‘Oku ‘i ai ‘a e fakamālō ki ha ngaahi Pule’anga Muli kotoa na’a nau fakahoko mai ‘a e ngaahi tokoni ki he langa fakalakalaka faka’ekonōmika mo fakasōsiale ‘o e fonua.

‘Eiki Sea ‘oku ‘oatu ‘a e fakamālō ki he Hou’eiki Mēmipa kotoa pea pehē ki he ‘Eiki Palēmia mo e Pule’anga ‘i ho’omou fuafatongia ‘osikiavelenga ‘o lava ai ke tau a’usia lelei ‘a e faka’osinga ‘o e to’u Fale Alea ko ‘eni.

Talamonū atu ki he Fili Fale Alea ka hokó mo e ‘amanaki lelei ki he kaha’ú. ‘Ofa ke faitāpuekina kimoutolu ‘e he ‘Eiki.

‘Ofa atu,


Tupou VI
(Tu’i ‘o e ‘Otu Tonga)

Transcribed and issued by the Legislative Assembly of Tonga Office

Go to top