Press Releases In English

LEGISLATIVE ASSEMBLY OF TONGA

 PRESS RELEASE


 

PARLIAMENT’S FIRST MEETING FOR THE YEAR 2023

LEGISLATIVE ASSEMBLY OF TONGA

 PRESS RELEASE

THE LEGISLATIVE ASSEMBLY’S MEETING THAT WAS SCHEDULED FOR MONDAY 23 MAY 2022 IS NOW DEFERRED

LEGISLATIVE ASSEMBLY OF TONGA

 PRESS RELEASE

 2022/2023 APPROPRIATION BILL 2022 RECEIVED FROM GOVERNMENT

FALE ALEA ʻO TONGA

ONGOONGO TUKU ATU

TEUTEU KE FAKAHIFO (UNSEAT) MEI HE FALE ALEA HA TOE MEMIPA FALE ALEA KEHE ‘E TAHA 

Kuo maʻu ʻe he ʻEiki Sea ʻo e Fale Aleá, Lord Fakafanua, ʻi he ʻaho 6 ʻo Mē 2022 ʻa e Tohi Fakamoʻoni ʻa e Fakamaauʻangá ʻo fakahā hono fakataʻeʻaongaʻi ʻi he Fakamaauʻanga Lahí ʻa e fili ʻo e Fakafofonga Fale Alea ʻo Tongatapu 4, Tatafu Toma Moeaki, ʻi he fili Fale Alea ne fakahoko ʻi he ʻaho 18 ʻo Novema 2021. Ko e ola eni ʻo e hopo ʻa Moeaki ko e kole tuʻunga ʻi he fili (election petition), ʻi he hia ko e totongi ke fakalotoʻi (bribery).

logo

 

LEGISLATIVE ASSEMBLY OF TONGA

PRESS RELEASE

MEETINGS OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY

 

The following clarification is provided for the information of the public due to inquries received by the Office of the Legislative Assembly as to why the Legislative Assembly is not meeting.

Go to top