FALE ALEA ʻO TONGA

 ONGOONGO TUKU ATU


FOLAU FAKAFAITO’O ‘A E FAKAFOFONGA ‘O E KAKAI ‘O TONGATAPU 10

 Makatu’unga ‘i he ngaahi faka’eke’eke kuo a’utaki mai ki he ‘Ofisi ‘o e Fale Alea fekau’aki mo e Fakafofonga ‘o e Kakai ‘o Tongatapu 10, Hon. Pohiva Tu’i’onetoa, ‘oku tuku atu ai ‘a e fakamatala ni ke tokoni ki hono fakamahino ‘o e kaveinga ni.

‘Oku lolotonga ‘i ‘Amelika ‘a e Fakafofonga ‘i he ‘uhinga fakafaito’o. ‘Oku ‘ikai ke totongi ‘e he Fale Alea ha fakamole ki he folau fakafaito’o ‘a e Fakafofonga ni. Kuo ‘osi fakakakato mai foki ‘e he Fakafofonga mo ‘ene tohi poaki ki he vaha’a taimi ko eni ‘o ‘ene mama’o mei he ngaahi fakataha ‘a e Fale Alea. Fakatatau ki he kupu 7 ‘o e Lao ki he Fale Alea, ‘oku ‘ikai ngofua ke mama’o ha Fakafofonga mei he Fale Alea ‘o laka hake he mahina hokohoko ‘e tolu, tukukehe ka fakangofua ‘e he Fale Alea ke fakaloloa ‘a e mahina ‘e 3 ko ia ‘aki ha vaha’a taimi ‘e ‘ikai laka hake ‘i ha toe mahina kehe ‘e 3.

Na’e te’eki ke kakato ‘a e mahina ‘e 3 ‘a e mama’o ‘a e Fakafofonga mei he Fale Alea, pea kuo ne toe kole pea tali ‘e he Fale Alea ke toe fakaloloa ‘a e taimi ke ne mama’o ai ‘aki ha toe mahina kehe ‘e 3. ‘Oku makatu’unga eni ke lava ‘o fakakakato ‘a e ngaahi fiema’u fakafaito’o ‘a e Fakafofonga kimu’a pea ne toki me’a mai ki Tonga ni.

 

 
Tuku Atu ʻi he Fakangofua ʻe he Kalake Pule ʻa e Fale Aleá
ʻAho 18 'o Sanuali 2023
ʻOfisi ʻo e Fale Alea ʻo Tonga, Nuku’alofa, Tonga

 

Go to top