Press Releases In Tongan

OFFICE OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF TONGA

Nuku’alofa

PRESS RELEASE

Nuku‘alofa, Tonga – 7 Sune 2019 

Huufi 'a e Fale Alea 'o Tonga 

Nuku’alofa, Tonga – 10 January 2018 'E huufi 'a e Fale Alea 'o Tonga 'apongipongi, Tu'apulelulu 11 'o Sanuali 2018, 'i he taimi 10:30am, 'e ha Hou'eiki Nopele 'a 'Ene 'Afio ko HSH Pilinisi Tu'ipelehake, Lord Fakatulolo, mo Lord Luani. 

Go to top