‘AHO PULELULU, 10 ‘O SUNE 2015
10:00AM

FALE ALEA ‘O TONGA

1. LOTU

2. TALI UI

3. ME’A ‘A E ‘EIKI SEA ‘O E FALE ALEA

Kole mei he ʻEiki Sea ke kataki ʻa e Houʻeiki Memipa kae ʻoua toe ʻohake ha ʻu meʻa kehe ʻi he houa pongipongi ʻi he taimi ko eni ʻoku aleaʻi ai ʻa e patiseti.

Fakatokanga ki he Houʻeiki Memipa ko e tufa ha tohi ʻi Fale Alea kuo pau ke maʻu ha ngofua mei he ʻEiki Sea pea toki tufa.

Fakamanatu ʻa e workshop ʻa e Potungaue Moʻui ʻoku fakahoko ʻapongipongi he 8.30am ke meʻa atu ki ai ʻa e Houʻeiki pea toki kamata e Fale Alea he 10am.

Fakahoko atu ko e hala ʻo e Fale Alea ʻe fakatuʻuta ki he Hau e Fonua he Tuʻapulelulu 18 ʻo Sune 2015 he taimi 4pm.

ʻE hoko atu e ngaue ʻa e Fale Alea he 6pm ʻo e ʻaho ni.

KOMITI KAKATO

4. LAO FAKAANGAANGA KE FAKAHU ATU ʻA E PAʻANGA KI HE NGAAHI NGAUE ʻA E PULEʻANGA 2015/2016 (LAO FAKAANGAANGA FIKA 3/2015); FAKAMATALA PATISETI 2015/2016; FAʻUNGA PALANI LANGA FAKALAKALAKA ʻA TONGA 2015-2025; PALANI FAKAPOTUNGAUE 2015/2016

Hoko atu femeʻaʻaki ʻi he Fakamatala Patiseti (Meʻa Fakalukufua ʻa e Minisita Paʻanga)

Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele Ongo Niua ʻo poupou ki he pisinisi muli ʻi Tonga ni pea mo e ʻikai lava ʻa e Tonga ʻo feʻauhi mo e kau pisinisi muli. ʻOku ʻi ai ʻa e ʻuhinga ʻo e ʻikai lava kau pisinisi Tonga ʻo compete mo e kau pisinisi muli ʻe niʻihi ʻi he founga ngaue. Ko e savea ʻa e UN he workshop ʻa e GOPAC ʻoku ha ai ko e peseti ʻe 40 tupu ʻo e ngaahi pisinisi ʻoku nau totongi ha “bribe” ki he kau kasitomu, ka ʻoku ʻikai ke fie fakahoko ʻe he ngaahi pisinisi Tonga ʻa e ʻulungaanga ko ia ʻe he ngaahi pisinisi Tonga.

Fakatonutonu mei he Minisita Tanaki Paʻanga Hu Mai ʻoku tapu ʻa e “bribery” he potungaue ko eni kae kapau ʻoku ʻi ai ha meʻa pehe ʻoku hoko pea lipooti mai. Hoko atu e Fakafofonga Nopele ko ʻene meʻa fekauʻaki mo e savea ʻa e UN.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 15 kapau ʻoku ʻi ai ʻa e lao e fonua ʻoku ne taʻofi ʻa e ngaue pehe ni pea ʻoku ngaue ki ai ʻa e ʻofisi ombudsman. Tau vakai ki Siaina ʻi heʻenau fakaava honau fonua ki he investment. ʻOku fiemaʻu ketau pehe kae lava ketau ngaʻunu pea ʻoku fiemaʻu ai ketau ngaue fakataha. ʻOku ʻi ai ʻa e talanoa fekauʻaki mo e hiki vahenga ka ʻoku mahuʻinga ʻa e siofi ʻo e performance ʻa e kau ngaue fakapuleʻanga kae lava ketau ngaue fakataha.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 13 Haʻapai ʻoku mahino ʻoku ngaue hotau puleʻanga maʻae lelei e kakai hotau fonua pea fai ai ʻa e fakamaloʻia ʻo e Houʻeiki Minisita. Ko e ngaahi tohi ko eni kuo tufa mai ko e 2015/2016 (taʻu ʻe taha), mo e Palani Fakalakalaka taʻu 10 mo e Palani Fakapotungaue taʻu 4. Ko e liliu ʻoku kole mai ʻa hoku kainga ke liliu ange ʻa e palani ngaue kiate kinautolu, ʻo makatuʻunga heʻeku ʻilo ha paʻanga ʻe ʻomai keu fakamoleki. ʻOku hange pe ha langa fale, ketau ʻunu ki he kakai masiva ʻo Haʻapai ʻo toki ngaʻunu mai mei ai ki he ngaahi ʻofisi ʻoku fai ai ʻa e ngaue. Fakatātā ʻaki ʻa e meʻa ange ʻa e Minisita Moʻui ki he ʻotu motu Haʻapai pea ne meaʻi ʻa e faingataʻa ʻo e fefolauʻaki ʻi tahi mo e fiemaʻu ki he moʻui hange ko e sivi mafu ʻa e fanau mo e sivi suka ʻa e kau toulekeleka. Kuo meʻa ange ai ʻa e Minisita ʻe feingaʻi ʻa e vaka ke ngaueʻaki ki Haʻapai. Naʻe fetuʻutaki mai foki mo ha tangata ʻi hoku vahenga ʻo tokanga naʻa toe vaeua ʻene peleti he patiseti ko eni. Fiemaʻu ketau hifo ki lalo ki he musie kae hoa e patiseti mo e fiemaʻu ʻa e kakai. Fakatonutonu mei he Minisita Tanaki Paʻanga Hu Mai ko e palani taʻu 10 naʻe ʻosi fai hono talangaʻi mai ʻi he taimi ʻo e puleʻanga motuʻa. Tokoni mei he Fakafofonga Nopele Tongatapu 1, ko e palopalema ko e kau Fakafofonga ko eni ʻoku tokolahi e kau fili ia mei Haʻapai ka ʻoku nau nofo Tongatapu pea ʻikai kenau ʻilo ʻa e palepalema ʻo Haʻapai. Fokotuʻu atu ai ke hiki hake ʻa e kau Fakafofonga ʻo Haʻapai ke toko tolu ke ʻi ai ha Fakafofonga ʻo Lulunga mo e ʻOtu Muʻomuʻa. Hoko atu e meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 13 ʻe lelei ke tuku ki he puleʻanga kenau faʻu mai ha lao ki ai.

Meʻa ʻa e Palemia ʻoku fiemaʻu ke kole ki he kakai Haʻapai kenau fai ha ngaue. Nau to ʻa e ngoue he ʻoku lahi e kelekele liʻaki. Ko e veve mei he afaa naʻe ʻosi taʻu ʻe taha teʻeki hiko e veve ʻi Pangai. ʻOua Fakafofonga teke fuʻu ʻai ʻa Haʻapai ke hange ʻoku fakaʻofa. Fafanga e fanga manu mo ngaue malohi. Poupou ki ai ʻa e Fakafofonga Fika 12 ki he meʻa ʻa e Palemia ʻoku fai ʻa e ngaue ke akoʻi ki he kakai Haʻapai ʻa e fiemaʻu kenau ngaue. Hoko atu e meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 13 ʻoku ngaʻunu ʻa e ngaue ʻi Haʻapai ʻi he tataki ʻa e Kovana. ʻE lelei ka ʻomai ha fanga sipi ki Haʻapai ʻe he Minisita Ngoue. Fakatonutonu mei he Minisita Ngaahi Ngaue Lalahi naʻe ʻosi ʻave ʻa e sipi ki Haʻapai ka naʻa nau kai ia ʻenautolu ʻo ʻosi. Hoko atu e meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 13 naʻe ʻi ai ʻa e kole fekauʻaki mo e uitou pakalava pea kuo mate ia teʻeki langa hono fale. Fakatonutonu ʻa e Minisita Ngaahi Ngaue Lalahi naʻe mate ʻa e fefine ko e pakalava kae ʻikai ko e ʻikai langa e fale. Hoko atu e meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 13 ki he KPI ʻi he Potungaue Ngoue ʻa ia ʻoku ʻasi ai ko e fiemaʻu ke fakalahi ʻa e livi, fakalahi e ʻu meʻalele pea taʻofi e mokohunu (ʻa ia naʻe maʻu ai e peseti ʻe 70 e paʻanga hu mai ʻa e potungaue). Hange ʻoku fehangahangai e KPI ko eni ʻa e potungaue ko eni mo e Palani Ngaue Fakalakalaka ʻa e puleʻanga. Mou kumi ki he ʻEiki he ʻoku ʻi Haʻapai ʻa e ʻEiki, ʻa e kakai masiva. Kapau ʻoku tau fiemaʻu ha puleʻanga ʻoku tuʻumalie pea tau kake ʻa e masiva.

Meʻa Fakafofonga Nopele Fika 2 Haʻapai fekauʻaki mo e fiemaʻu ha founga vave ke fakaakeake ʻaki ʻa e ʻekonomika. Ko e ngoue kuo fokotuʻu ai ʻe he kautaha Nishi ʻenau fale ke process ai e ngoue ke tufaki ki tuʻapuleʻanga. Ko e fakakaukau ʻe lava pe ke process ʻe he niʻihi ko eni e meʻatokoni ʻo hu ki hotau kelekele ko ena ʻi Haʻamoa pea ʻe lava ke return ai paʻanga ʻAmelika. Ko e peesi 41 Fakamatala Patiseti ʻoku ʻasi ai e fakamatala fekauʻaki mo e sekitoa toutai. ʻOku to lalo e ʻekonomika pea ko e ha ʻatautolu ʻe fai ke fakakake hake ʻaki ʻa e sekitoa ko eni. ʻOku taʻofi ʻa e mokohunu he taʻu ʻe nima ka hoko mai neongo ʻoku ngofua pe hono faamaʻi. Naʻe ʻi ai ʻa e meʻa ʻo pehe fefe ke tuku e Sipoti ia ʻo e 2019. Ka ko e fonua ʻoku langa hake ʻaki ia ʻa e kakai sino malohi, ʻatamai lelei mo ʻi ai ha visone. Ko e Sipoti ko eni tene fakatahatahaʻi ʻa e kakai kae siʻaki ʻenau fekehekeheʻaki. Meʻa ʻa e Minisita Tanaki Paanga Hu Mai ko e taʻofi ʻo e mokohunu ko e taʻu pe ʻe 2 kae ʻikai ko e taʻu ʻe 5. Fakatonutonu mei he Fakafofonga Nopele Fika 2 Haʻapai ko e lao ʻoku lave atu ai ka ʻoku ngofua hono faamaʻi. Meʻa ʻa e Minisita ʻoku lelei pe ia ke haʻu ha kau ʻinivesitoa ia ʻo tokoni hono faamaʻi ʻo e mokohunu. Fakatonutonu mei he Fakafofonga Haʻapai 13 pe kuo mai ʻa e lipooti ʻo e savea. Meʻa ʻa e Sea Komiti Kakato ʻoku mahino ʻoku lava pe hono faamaʻi.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 9 ʻo tokanga ki he teuteu talitali e kakai ki hotau fonua. ʻOku ʻi ai ʻa e fiemaʻu ke ʻi ai ha ramp he ngaahi fale.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele ʻEua ʻo tokanga ki he vahe ʻa e kau toulekeleka mo kinautolu ʻoku nau qualify kenau vahe ka ʻoku taʻofi ia koeʻuhi ʻoku nau kei maʻu vahenga mei ha feituʻu kehe. ʻOku totonu ke vakaiʻi ke ʻinasi tatau e kau toulekeleke. ʻI ai mo e tokanga ki he keli makakoloa he ʻoku ʻosi ʻomai ʻa e lipooti ʻa e kautaha Nautilus ʻoku teʻeki ke maʻu ha maka koloa ia. ʻI ai mo e tokanga ki he patiseti mo e teke e vaʻa fakaʻekonomika he hange ʻoku vaivai. ʻI he palani fakalakalaka ʻoku ʻi he fokotuʻu fakakaukau, peesi 143, fekauʻaki mo e liliu ki he konisitutone ke toe fakaonopooni ange. Ka ko e liliu kuo fakahoko ʻoku teʻeki ke maʻopoʻopo. Ko e ha haʻamou fokotuʻutuʻu ke malu ʻa e fonua? Kapau tetau lava ʻo ngaueʻi he ʻaho ni ʻa e tuʻunga fakapuleʻanga ʻe lelei maʻae kakai e fonua. Hange ko e CEDAW, ʻoku fepaki ia mo e faʻunga fakalao e fonua he ʻaho ni. Kole mei he Palemia pe ko fe ʻa e kupu ʻo e konisitutone ʻoku fepaki moia? Tali ʻa e Fakafofonga Nopele ko e kupu 39 ʻo e Konisitutone ʻoku tapu ke fakamoʻoni ki ha talite pe konivesio ko e Tuʻi pe. Fakatonutonu ʻa e Minisita Ngaahi Ngaue Lalahi ʻoku ʻikai ko ha Talaite ʻa e CEDAW ko e konivesio ia. Hoko atu ʻa e Fakafofonga Nopele ko e lau ʻa e UN ko e konivesio mo e talite ʻoku na tatau tofu pe.

Meʻa ʻa e Minisita Paʻanga ʻoku nau fakapalanisi ʻa e ʻEsitimeti ko ʻeni. ʻE ʻikai lava ke tapuni ʻa Tonga ni ki ha toe fetuʻutaki mo mamani ʻo hange ko e langa fakalakalaka ʻoku fakafou mai he tokoni ki he patiseti. Ko e fonua eni ʻoku angamaheni ʻaki ʻa e fengaueʻaki mo muli.

Meʻa ʻa e Minisita Ngaahi Ngaue Lalahi he peesi 28 mo e peesi 72, ʻa ia ko e masivesiva mo e totongi tupu. ʻI he vakai ki he fokotuʻutuʻu ngaue ko eni ʻa e puleʻanga ʻoku kau eni ha taumuʻa ngaue mahuʻinga pea fakapatonu ki he kakai ʻo e vahenga he ʻoku tokanga ki he tuʻunga masivesiva. ʻOku ʻasi ʻa e holo he tuʻunga moʻui lelei ʻa e kakai e fonua. ʻI ai ʻa e tokanga ki he kau ʻofisakolo mo e pule fakavahe ʻo kau ai haʻanau totongi folau (travel allowance). Fakatonutonu mei he Fakafofonga Nopele Fika 3 Tongatapu naʻe totonu ke ʻohake eni ia ʻe he Minisita ko eni ʻi he Kapineti pea kenau tuʻutuʻuni ki ai ke fakahu he patiseti pea toki ʻomai ki Fale ni. Kole mo e Fakafofonga Nopele ʻEua ke tuku mai ʻa e faingamalie ki he Houʻeiki Memipa ʻoku ʻikai ke nau ʻi he Kapineti. Meʻa ʻa e Sea Komiti Kakato ʻoku moʻoni ʻa e fakatonutonu kae tuku pe fakaʻosi mai ai leva ʻa e malanga ʻa e Minisita.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 12 fekauʻaki mo e pule lelei, fakalakalaka fakalukufua mo tuʻuloa, fakangata ʻa e tukuhausia, mo langa ʻa e ngaahi ngaue lalahi. Ko e ngaahi kupu fekauʻaki pe eni ʻi he fakamatala patiseti. Fakamaloʻia ʻa e puleʻanga ʻi hono tali ke fakahoko e ngaahi ngaue lalahi ke tokoni mo langa hake ʻa Haʻapai. Peesi 23, ki he Tepile 3-2, hange ʻoku ngali fakamamafa ʻa e puleʻanga he kolomu A, F mo e H kae ʻikai ko e E mo e I ʻo fakatatau ki he ngaahi fika ko eni ʻi heʻene fekauʻaki mo e patiseti fakalukufua. Ka ʻoku totonu ke fakatokangaʻi ʻoku totonu ke fai ha tokanga ki he E mo e I. Kole ke kiʻi holoki hifo ʻa e ngaahi kolomu A, F mo H kenau napangapangamalie. Peesi 80 mo e 81, fekauʻaki mo e kau aʻuaʻu mo e kau faingataʻaʻiá. ʻI ai ʻa e tokanga ki he faingamalie no ko eni mo e kau toulekeleka $5000. ʻOku fuʻu lahi e interest mo nounou e taimi ta ʻo e no ʻo fakafehoanaki ki he vahe ʻa e kau toulekeleka ʻa ia ʻoku 700 tupu pe he taʻu. Fokotuʻu ke toʻo ʻa e fakakaukau ia ko eni he ʻe iku toe faingataʻaʻia ai ʻa e kau toulekeleka ia. Meʻa ʻa e Minisita Tanaki Paʻanga Hu Mai ʻoku ʻikai ke ʻuhinga ia ki he no ʻa e kau toulekeleka. ʻOku ʻi ai ʻa e fanga kiʻi polokalama no ʻi Haʻapai maʻae kakai fefine ke tokoni ki he fakalakalaka ka ʻoku lele muʻa ʻa e no ia he meʻa ʻoku lava. Tokoni mei he Minisita Paʻanga ko e polokalama no eni ia ʻa e ADB ke tokoni ke hakeakiʻi ʻa e kakai fefine. Hoko atu e meʻa ʻa e Fakafofonga ʻoku fiemaʻu ke ʻoua ʻe pulekehea ʻe he ngaahi kautaha no ko eni ʻa e kakai fefine ʻo Haʻapai he ʻoku ne fakafeʻatungiaʻi ʻa e policy ki hono tauʻi e masiva. Meʻa ʻa e Minisita Paʻanga ko e fokotuʻu mai eni ʻe he puleʻanga ʻa e seniti ki he no ke maʻulalo ange he interest ʻa e pangike, ka ʻoku toe fiemaʻu pe foki ke toe fakapotopoto ʻa e kakai heʻenau no. Hoko atu e meʻa ʻa e Fakafofonga ko e foʻi ngaue ʻoku ua hono taumuʻa ka ʻoku vaivai ʻa e fakahoko e taumuʻa hono ua ke akoʻi ʻa e kakai kae lava ke fakalaka ʻenau moʻui pea ʻoku lelei ange ke toʻo ʻaupito pe ʻa e polokalama no ia ko eni. Peesi 111, ngaahi polokalama tokoni ki Haʻapai, ʻoku ʻikai ka tokoni ki Haʻapai he sekitoa ko eni ʻo e Takimamata, ʻa ia ʻoku ʻikai ʻasi ha meʻa pehe ʻi he Tepile 6-10.

FALE ALEA

TOLOI ʻA E FALE ALEA KI HE 6PM.


Go to top