‘AHO PULELULU, 10 ‘O SUNE 2015
6:00PM

FALE ALEA ‘O TONGA

1. LOTU

2. TALI UI

Meʻa ʻa e ʻEiki Sea ki he Tokoni Palemia pe ko feʻia ʻa e Minisita ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua. Meʻa ʻa e Tokoni Palemia ʻoku poaki mai. (Lekooti ʻa e Fale Alea
- teʻeki ke ʻomai ha tohi poaki).

3. ME’A ‘A E ‘EIKI SEA ‘O E FALE ALEA

ʻE fakataha ʻa e Fale Alea mei he 6pm ki he 7pm, 7.30pm ki he 9pm, mo e 9.15pm ki he 10pm.

4. LIPOOTI FIKA 04/2015 KOMITI TUʻUMAʻU KI HE NGAAHI TOTONU ʻA E FALE ALEA

Meʻa ʻa e ʻEiki Sea ʻoku fakahu mai ʻa e ngaahi tohi tangi ʻi he lipooti ko eni he ʻoku fekauʻaki mo e patiseti, ʻo fakatatau mo e Tuʻutuʻuni 19 (1)(a).

Meʻa ʻa e Sea ʻo e Komiti ʻo fakamaʻalaʻala ʻa e Lipooti, ʻa ia ʻoku fekauʻaki mo e Tohi Tangi Fika 03, 04, 06 mo e 08/2015.

Lau ʻa e Lipooti pea mo e ngaahi tohi tangi Fika 03, 04, 06 mo e 08/2015.

Lau ʻa e tohi tangi Fika 03/2015, ʻaho 1 Sanuali 2015, maʻu ʻi he ʻofisi ʻo e Fale Alea he ʻaho 19 Me 2015, fakahu mai ʻe he Fakafofonga Fika 16 ʻo Vavaʻu mo e Fakafofonga Fika 13 ʻo Haʻapai (Tohi Tangi ki he Meʻaʻofa Fakahoungaʻia Maʻae Kau Toulekeleka Taʻu 70). Fakamoʻoni ki ai ʻa e toko 10.

Lau ʻa e tohi tangi Fika 04/2015, ʻaho 13 Maʻasi 2015, maʻu ʻi he ʻofisi ʻo e Fale Alea he ʻaho 19 Me 2015, fakahu mai ʻe he Fakafofonga Fika 16 mo e Fakafofonga Fika 13 ʻo Haʻapai (Tohi Tangi ki he Fakalelei Vahenga ʻo e Kau ʻOfisa Kolo mo e Pule Fakavahe). Fakamoʻoni ki ai ʻa e toko 27.

Lau ʻa e tohi tangi Fika 06/2015, ʻaho 20 Me 2015, maʻu ʻi he ʻofisi ʻo e Fale Alea he ʻaho 20 Me 2015, fakahu mai ʻe he Fakafofonga Nopele ʻo ʻEua mo e Fakafofonga Nopele Fika 2 ʻo Vavaʻu (Mamahi he founga hono tokangaʻi ʻe he Pangike Fakalakalaka ʻo Tonga ʻa e paʻanga no maʻae kau ngoue). Fakamoʻoni ki ai ʻa e toko 23.

Lau ʻa e tohi tangi Fika 08/2015, ʻaho 27 Me 2015, maʻu ʻi he ʻofisi ʻo e Fale Alea he ʻaho 9 Sune 2015, fakahu mai ʻe he Fakafofonga Fika 16 mo e Fakafofonga Fika 6 (Ke ʻi ai ha tokanga makehe ʻa e patiseti ʻa e puleʻanga foʻou maʻae kau faingataʻaʻia ko ʻeni he mahaki suka, ʻaki hano ʻomai ha misini taiolosisi (dialysis)). Fakamoʻoni ki ai ʻa e toko 34.

Meʻa e ʻEiki Sea ʻoku lelei ange maʻu pe ke tukuange ki he kau Fakafofonga ʻoku ʻikai ʻi Kapineti kenau fakahu mai ʻa e ngaahi tohi tangi.

Tukuhifo ki he ki he Komiti Kakato.

KOMITI KAKATO

5. LAO FAKAANGAANGA KE FAKAHU ATU ʻA E PAʻANGA KI HE NGAAHI NGAUE ʻA E PULEʻANGA 2015/2016 (LAO FAKAANGAANGA FIKA 3/2015); FAKAMATALA PATISETI 2015/2016; FAʻUNGA PALANI LANGA FAKALAKALAKA ʻA TONGA 2015-2025; PALANI FAKAPOTUNGAUE 2015/2016

Meʻa ʻa e Minisita Polisi fekauʻaki mo e meʻalele ʻo tuiʻi ʻa e Palasi. Kuo maʻu ʻa e fakaʻuli pea ʻoku ʻi ai ʻa e fakamalo ki he kakai e fonua he fengaueʻaki ʻo lava ai ia. Fehuʻi ʻa e Fakafofonga Fika 13 pe kuo ha ʻa e fakatotolo fekauʻaki mo e vela e ʻapi naʻe meʻa ai ʻa e Palemia. ʻOku kole ke fakatokangaʻi ia ʻe he Fakafofonga. Hoko atu e meʻa ʻa e Minisita Polisi fekauʻaki mo e lao ki he kau ʻinivesi mei muli ke fakaʻaiʻai ka ʻi he taimi tatau ʻoku ʻi ai e ngaahi pisinisi ʻoku maluʻi pe maʻae kau Tonga. Pea kuo fai ʻa e vakai pe ʻe lava ke kiʻi fakaʻataʻataa ʻa e ngaahi pisinisi ko ia ʻoku ʻataa ki he kau muli ke toe tokolahi ange ʻa e ʻinivesi ʻa e kau muli mo fakaʻaiʻai ha ngaahi langa lalahi ʻi Tonga ni.

Meʻa ʻa e Palemia ko e fakamatala ʻoku ʻomai ʻoku ʻikai ke fie omai ʻa e kau ʻinivesi muli ki Tonga ni. Ko e ha ʻa e ʻuhinga? Ko e taha e ngaahi ʻuhinga ko e meʻa fakakelekele ʻoku fihifihia ai ʻa e kau ʻinivesitoa muli. Tokoni mei he Fakafofonga Nopele Niua ko e meʻa ʻe tokoni ki he ʻinivesi ko hono fakangaloku e ngaahi meʻa hange ko e tukuhau mo e tute. Hoko atu e meʻa ʻa e Palemia ko e kau pisinisi ʻoku nau haʻu ʻo fai ʻenau savea pe ʻe maʻu ha tupu ʻi Tonga ni pea ʻoku nau sio ʻe ʻikai ke maʻu ha paʻanga ia ʻi Tonga ni he ʻoku ʻikai ha ʻatakai ke fakaʻaiʻai ʻa e inivesi. Hange ko ha malaʻe vakapuna ʻoku lahi feʻunga ke ne fakaʻaiʻai ʻa e folau ʻeveʻeva.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele Fika 1 Tongatapu fekauʻaki mo e to hina hange koia ʻoku ha mai ʻi he tohi tangi. Naʻe meʻa ʻa e Palemia ki he mamafa ʻa e lolo mo e ngaahi meʻa ʻoku ne taʻotaʻofi ʻa e inivesi heni ʻa e kau muli. Fakatonutonu mei he Palemia naʻe ʻuhinga ia ki he totongi ʻuhila ʻoku mahino mei he ngaahi feasibility study ʻoku fai ʻe he kau ʻinivesi ʻi heʻenau haʻu ki Tonga ni.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Haʻapai 13 fekauʻaki mo e ngaahi fiemaʻu vivili mei Haʻapai pea ne fokotuʻu aipe ke tali ʻa e patiseti.

Meʻa ʻa e Minisita Tanaki Paʻanga Hu Mai mo poupou ki he fokotuʻu ʻa e Fakafofonga Vavaʻu 15 ke tali ʻa e Vouti 1 ki he 4.

Meʻa ʻa e Minisita Paʻanga fekauʻaki mo hono fakafehoanaki ʻo e ngaahi Potungaue mo e ngaahi paʻanga ʻoku vahe kiate kinautolu. ʻOku ʻi ai ʻa e ngaahi potungaue ʻoku nau fai e ngaue lalahi hange ko e Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi, pea ʻoku ʻi ai ʻa e ngaahi potungaue fakahoko ngaue ʻa ia ʻoku meimei kau ngaue peia hange ko e Potungaue Lao mo e Potungaue Paʻanga. Pea mo e ngaahi pou tuliki eni ʻe 7 ʻoku nau fepoupouaki he langa ngaue.

VOUTI 1 - ʻOFISI PALASI

Meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 9 ʻo poupou ki he Vouti 1 ki he 4. Fekauʻaki mo e Vouti 1 ʻoku ʻi ai hotau kainga ʻoku nofo muli pea mo e fiemaʻu ke ʻi ai ha fengaueʻaki mo e kakai ko eni pea ʻoku fekauʻaki tonu ia mo e Vouti ko eni. Ko e kainga Tonga ko e fakalahi ia ʻo Tonga ni ki muli pea ʻoku fiemaʻu ʻa e tokangaekina ʻo e kakai Tonga ʻi muli he ʻoku lahi ʻenau tokoni mai ki Tonga ni. Fokotuʻu ki he Houʻeiki Puleʻanga ke ʻave ha timi (Fale Alea, Immigration, Kapineti) ke fai ʻa e fakafekauʻaki ko eni. ʻOku ʻi ai ʻa e ngaahi totongi paasipooti ʻoku fuʻu mamafa ki he kau Tonga nofomuli. ʻOku totonu ke “categorize” makehe hotau kakai Tonga nofomuli pea ʻai pe ke fakaʻatuʻi ʻa e ngaahi totongi.
Fehuʻi ʻa e Fakafofonga Fika 12 pe ko e paanga folau he peesi 61, ʻoku ʻuhinga ia ki he Tama Tuʻi pe ko e ʻOfisi pe. Tali mei he Minisita Paʻanga ʻoku ʻi loto kotoa ai ʻa e haʻele ʻa ʻEne ʻAfio mo e Kuini Fehuhu he ngaahi fatongia fakafonua. Hoko atu e Fakafofonga ʻoku totonu ke kau heni ha ngaahi folau ke fakamaloʻia ʻa e ngaahi fonua muli, ʻa ia ʻe fuʻu siʻisiʻi ʻa e paʻanga ia ko eni. ʻOku totonu ke hiki pea fokotuʻu he paʻana ʻAmelika ko e currency fakamamani lahi. Tali mei he Minisita Paʻanga ko e anga eni e fokotuʻutuʻu ʻa e ʻOfisi. Tokoni mei he Minisita Tanaki Paʻanga Tukuhau ko e patiseti ʻa Tonga ʻe ʻi he paʻanga Tonga. Hoko atu ʻa e meʻa ʻa e Fakafofonga ko ʻene fakakaukau ke haʻelea ʻe he Tama Tuʻi ʻa e ʻotu muli pea ʻe tokoni pe ia ki he Takimamata. ʻI ai mo tokanga he Polokalama Ua, ʻa ia ko e Private Secretary mo e lakanga kehe ʻe tolu ʻoku vacant. Ko e ʻuhinga ʻoku ʻikai ha taha ʻoku qualify pe ʻoku ʻiai ha seniti kiai? Meʻa ʻa e Minisita Tanaki Paʻanga Hu Mai ke tuku ia he ko e meʻa ia ʻa e CEO pea naʻe ʻosi fai pe femahinoʻaki ia mo e Lord Chamberlain ki heʻenau fiemaʻu.

Fehuʻi ʻa e Fakafofonga Nopele Fika 2 Haʻapai fekauʻaki mo e Kaati ID pe ʻoku kei lele pe ia? Tali mei he Minisita Paʻanga ʻoku kei fakapaʻanga pe ʻa e kau ngaue ki he tafaʻaki ko eni.

Fokotuʻu ke tali pea poupou ʻo tali ʻa e Vouti 1.

VOUTI 2 – FALE ALEA

Fakamaʻalaʻala ʻe he ʻEiki Sea.

Fehuʻi ʻa e Fakafofonga Nopele Fika 2 Vavaʻu pe ʻoku kei ʻi ai ha constituency allowance. Fakahoko mai ʻa e tali ʻa e Minisita Paʻanga ʻoku kei ʻi loto pe.

Fokotuʻu mei he Fakafofonga Haʻapai 12 pe ʻe lava ke fakaleleiʻi ʻa e allowance (location mo e constituency allowance). Fokotuʻu mei he Palemia ko e kau Fakafofonga ʻoku nau maʻu ʻapi kotoa ʻi Tongatapu ni pea ʻoku totonu ke toʻo ʻa e allowance ko eni. Fakatonutonu mei he Fakafofonga ʻoku ʻikai ke maʻu ʻapi ia ʻi Tongatapu ni. Ko e tokanga ki he ngaahi folau ki motu mo hono fakamole. Fakatonutonu mei he Minisita Paʻanga ke toki ʻomai ha fokotuʻu tuʻutuʻuni ʻa e Fakafofonga fekauʻaki mo e meʻa ni. Hoko atu ʻa e Fakafofonga ko ʻene fokotuʻu ia he ko e alea eni he patiseti. Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele Fika 3 Tongatapu ʻe lelei pe ke toki fokotuʻu mai ke ʻave ki he Komiti Paʻanga ke fai ha sio kiai. TALI KE TOKI TUKUHIFO FOKOTUʻU KI HE KOMITI TUʻUMAʻU KI HE PAʻANGA KE TOKI FAI HA NGAUE KI AI ʻA E KOMITI KAE TUKUANGE ʻA E VOUTI IA.
Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele ʻEua ki he founga vahe ʻa e Houʻeiki Memipa. ʻOku fokotuʻu atu ke ʻoua ʻe vahe ʻa e Houʻeiki Memipa he taimi ʻoku ʻikai ke ngaue ai ʻa e Fale Alea.

PALOTI ʻO TALI ʻA E VOUTI FIKA 1 - ʻOFISI PALASI. 21/0.

FALE ALEA

Toloi ʻa e Fale Alea ki he 10am, Tuʻapulelulu

Go to top