‘AHO MONITE, 15 ‘O SUNE 2015
6:00PM

FALE ALEA ‘O TONGA

1. LOTU

2. TALI UI

3. ME’A ‘A E ‘EIKI SEA ‘O E FALE ALEA

4. LAO FAKAANGAANGA FIKA 04/2015: LAO (FAKATONUTONU) KI HE NGAUE FAKAPULEʻANGA 2015

Lau ʻuluaki pea paloti ʻo tali 21/0.

Lau tuʻo ua pea fokotuʻu ke tukuhifo ki he Komiti Kakato. Tali ke tukuhifo.

5. TOHI MEI HE ʻEIKI PALEMIA FEKAUʻAKI MO E POTUNGAUE TAKI MAMATA

Lau ʻa e tohi ʻo e ʻaho 15 ʻo Sune 2015 mei he ʻEiki Palemia ki he ʻEiki Sea ʻo e Fale Alea kuo hiki ʻa e Taki Mamata ʻo ʻave ki he Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Lalahi.

Tukuhifo ki he Komiti Kakato.

6. KOMITI KAKATO

6.1 LAO FAKAANGAANGA KE FAKAHU ATU ʻA E PAʻANGA KI HE NGAAHI NGAUE ʻA E PULEʻANGA 2015/2016 (LAO FAKAANGAANGA FIKA 3/2015); FAKAMATALA PATISETI 2015/2016; FAʻUNGA PALANI LANGA FAKALAKALAKA ʻA TONGA 2015-2025; PALANI FAKAPOTUNGAUE 2015/2016

Hoko atu ʻa e femeʻaʻaki.

Vouti 8 – Potungaue Paʻanga

Meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 12 fekauʻaki mo e motolo ke ne tokonia ʻa e kakai fefine. Ko e meʻa ki he ngaahi kautaha no ʻoku fiemaʻu ketau ngaue fakataha mo kinautolu. Kole ʻa e Fakafofonga Nopele Ongo Niua pe ʻe lava ke ʻomai ʻa e fakaikiiki ʻo e foʻi moloto ko eni. Hoko atu ʻa e Fakafofonga ko e fakakaukau ke toʻo mai ʻa e seniti mei he constituency fund ʻo fokotuʻu ʻaki ʻa e kiʻi ngaueʻanga pea ʻata ki he kakai fefine. Ko e polokalama pailate ʻoku tuku mai ʻe he Minisita ʻa e $500K ke fai ʻaki ʻa e ngaue. Ka ko e fakaʻamu ke ʻinasi kotoa ai ʻa e kakai e fonua kae ʻikai ko Haʻapai pe. Ka ʻe kei lotolahi pe ai ʻa e kakai fefine ia kenau no. Kole mei he Palemia ke fai pe ʻa e ngaue ia koia ʻe he Fakafofonga ʻo ngaueʻaki ʻenau seniti tokoni vahenga he ko e Fakafofonga pe ia ʻoku pule koia. ʻAi ʻa e $150K ʻo kamataʻi ʻaki ʻa e foʻi motolo ko eni pea toki sio ai ki ha kole fakalahi. Tali ia ʻe he Fakafofonga ʻa e tokoni mei he Palemia.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele Fika 2 Haʻapai ʻo toe tanaki mai ʻa e fakamatala ki he ngaahi ngaue kehekehe ʻa e kakai fefine ʻo kau ai ʻa e misini ʻaisi. Meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 12 ʻoku tuʻu ʻa e tupu fakaʻekonomika koeʻuhi kuo maumau ʻa e misini ʻaisi.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 13, peesi 138 ʻo e ʻesitimeti fekauʻaki mo e “grant for sports activity” ko e 3m kae kole ha fakamaʻalaʻala mei he Minisita Paʻanga. Tokanga ki he toʻo koia mei he peleti ʻa e masiva ke fakapaʻanga ʻaki ʻa e patiseti ko eni, hange ko e tukuhauʻi ʻo e seniti ʻoku taaʻi mai mei muli pea mo e tukuhau he lolo. Meʻa ʻa e Minisita ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua ʻe toki fakamalanga ʻi heʻene vouti ka ko e kau sipoti ʻi muli ʻomai e $13-14m ki Tonga ni he taʻu. Kapau te tau toe fai ʻa e ngaue ko eni ʻoku ʻiai ʻa e ʻamanaki ʻe toe lelei ange. Hoko atu ʻa e Fakafofonga ko e 27m ʻe fakahoko ʻaki e teuteu ʻo e malaʻe vaʻinga mo e ngaahi meʻa pehe. Ka ko e ʻosi ʻa e sipoti ʻe toe anga fefe hano fakalele ʻi he hoko atu ki hono maintenance mo e ngaahi meʻa pehe. ʻOatu mo e kole ke ʻai ha Komiti ʻa e Fale Alea kenau muimuiʻi ʻa e motolo ko eni naʻe fai ki ai ʻa e lave ke ʻilo hono ʻaonga ki he ngaahi vahenga kehe. ʻIai mo e hohaʻa ki he pehe ʻoku feʻauhi ʻa e Pangike Fakalakalaka mo e ngaahi kautaha no kehe. Ka ko e ʻuhinga ʻo e Pangike ko eni ke tokoniʻi pea hakeakiʻi e kakai mo ʻenau ngaue. Tali mei he Palemia ʻoku kehekehe pe ʻa e interest ʻo fakatatau ki he no ʻoku fai, ʻe kehe ʻa e no fale mei he no toutai mo e ngaahi meʻa pehe. Hoko atu ʻa e Fakafofonga ʻoku ʻiai ʻa e tokanga he ʻoku ʻiai ʻa e niʻihi ʻoku ʻikai ke tukuange ia kenau no mei he paʻanga no ngoue. Fakatonutonu mei he Minisita Tanaki Paʻanga Hu Mai ʻoku ʻikai he meʻa ko e fakangofua ki he kakai maʻolunga kae ʻikai ko e kakai maʻulalo. Ko e sivi ʻa e pangike ʻoku fai ia fakatatau ki he criteria pea ka ʻikai kenau aʻusia ia pea ʻoku ʻatā ʻa e Minisita Paʻanga mo e CEO ke fai ha fakatalanoa kiai. Meʻa ʻa e Fakafofonga ko e Minisita ko eni naʻe kau he kau talekita koia ʻo e pangike. Fakatonutonu mei he Fakafofonga Fika 15 ʻoku tapu ke meʻa fakafoʻituitui ha Malanga fekauʻaki mo ha memipa. Tali ʻa e fakatonutonu ʻe he Sea Komiti Kakato. Hoko atu ʻa e Fakafofonga ke tali mai ʻe he Minisita pe ʻoku ʻikai ha mafai ʻa e puleanga ke holoki ʻa e interest? ʻIai mo e tokanga ki he tohi tangi mei he kau pisinisi he sekitoa taki mamata ke fai hano tokonia mo fakatokangaʻi he hange ʻoku ngali ngalo ʻa Haʻapai ia.

Meʻa ʻa e Minisita Ngaahi Ngaue Lalahi ko e tohi tangi 3 mo e 4 ʻoku fekauʻaki ia mo e kau ʻofisakolo mo e kau pule fakavahe hono vahenga. Ko e scheme naʻe ngaueʻaki ki ai ʻa e lula fua ʻoku makatuʻunga ia he taʻu motuʻa ʻo ʻikai ke kau ki ai haʻo toe maʻu ngaue. Naʻa malava pe ke fakatonutonu ʻa e lao ko eni he toʻu Fale Alea ko eni. Fakatonutonu mei he Minisita Tanaki Paʻanga Hu Mai naʻe ʻikai ko ha lao eni ia ka ko e policy peia pea naʻe ʻiai pe ngaahi makatuʻunga mo e lula fua ka ʻe lava lelei pe ke ʻomai eni ia ki he Puleʻanga ke fai ha sio kiai.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele ʻEua ko e tohi tangi fekauʻaki mo e hina [fika 9/2015] pea ko e fiemaʻu ke fakapapauʻi mai pe naʻe ʻosi tali pe naʻe tukuhifo pe. Ko e fakaʻamu ha tali ʻe lava ke ngaʻunu ai ʻa e to hina. Kapau ʻe ʻikai ke tali ʻa e silini ko eni pe fakangofua ki he no taautaha ko e fakatamaki ia hono toe ʻoatu tomui. Meʻa ʻa e Minisita Paʻanga ko e tohi tangi ko eni ko e poupou ki he kautaha hu hina ki muli. Kuo ʻosi solova ʻa e palopalema ia pea ʻoku fai ʻa e felotoi he Tuʻapulelulu kuo ʻosi pea kuo ʻatā ke haʻu ʻa e tokotaha ko eni ʻo kole haʻane nō ko e toe pe ke haʻu ʻo fai ʻene kole no. Naʻe ʻiai mo e niʻihi ia naʻa nau fihia he kautaha ko eni ka kuo ʻosi lava ia kenau no hangatonu pe nautolu. Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele ko e ʻosi pe eni ʻa e houa ʻe taha hono ʻomai ʻa e meʻa ko eni mei he kau tō hiná he ʻoku teʻeki kenau fiemalie neongo ʻa e meʻa ko eni ʻoku ʻomai mei he Minisita Paʻanga. Meʻa ʻa e Minisita Paʻanga ko e ngaue kuo fai mo e kautaha exporter pea ko e kau to hina kenau ʻalu ki he exporter koia naʻa nau poupou kiaí. Hoko atu ʻa e Fakafofonga Nopele ʻoku fanongo mai pē ʻa e kaumeʻa ko ení. Kole ʻa e Minisita Paʻanga ko e feituʻu hala eni ia naʻe ʻomai ki ai ʻa e tohi tangi ko eni he ko e ngaahi meʻa pehe ni ʻoku ʻi ai ʻa e ngaahi aleapau ia mo e meʻa ʻoku fekauʻaki moia pea ʻoku fiemaʻu ke fakangatangata ʻetau ngaue ki hotau mafai. Hoko atu ʻa e Fakafofonga Nopele ko e ʻuhinga hono ʻohake heni he ʻoku ʻi ai ʻa e 8m he patiseti ke fai ʻaki ʻa e ngaue ko eni. Tokoni mei he Palemia ko e kakai tatau pē eni naʻe fakataha mo e Nopele naʻa nau toe fakataha mo e Palemia. Pea naʻe ʻave ki he Minisita Paʻanga pea ko e tali kuo ʻomai ʻoku fakafiemalie. Ko e meʻa ʻa e kakai ko eni kenau ʻalu ki he pangike ʻo kole kiai. Kuo lahi e ngaahi no kuo write off. Hoko atu ʻa e Fakafofonga Nopele ʻa e vahevahe ʻo e paʻanga no ʻi he fakamatala patiseti lolotonga pea mo e toenga ʻo e seniti koia.

Tali mei he Minisita Paʻanga ʻa e ngaahi fehuʻi naʻe ʻosi tuku ange. Naʻe ʻiai ʻa e tokanga mai pe ʻoku palanisi ʻa e patiseti ʻa e potungaue ko eni. Peesi 127 ʻoku ʻasi ai ʻa e feituʻu ʻoku fakapaʻanga mei ai ʻa e vouti ko eni. ʻOku kau ai ʻa e ngaahi poloseki kehekehe ʻoku tokangaʻi ʻe he Potungaue hange ko e St. George Palace. ʻOku palanisi pe ʻa e vouti ko eni. Ko e $13m naʻe vaheʻi ki he taʻu ni naʻe meimei ko e 5m pe lava ʻo ngaueʻaki pea ko e 8m leva ki he patiseti taʻu kahaʻu. Naʻe ʻiai mo e ʻeke pe ko e ha ʻoku ʻasi ai ʻa e “revolving fund” [peesi 141] ka ʻoku ʻuhinga ia ki he paʻanga ke vilo pe ʻiate ia pe ʻo kau ai ʻa e paʻanga no. Naʻe ʻiai mo e tokanga ki he faʻunga ʻa e potungaue ʻaia ʻoku polokalama ʻe 5. Ko e ngaue kehekehe eni pea ko e ʻuhinga ia ʻoku polokalama pehe ai. Peesi 138, paʻanga maʻae kau toulekeleka ko e ʻuhinga pe ia ki ha niʻihi ʻoku ʻikai haʻanau maʻuʻanga paʻanga, ʻa ia ko e konga ia hono tokangaekina ʻo kinautolu ʻoku nau tuʻu lavea ngofua. Ko e meʻa fekauʻaki mo e hina ʻoku ʻiai ʻa e ngaahi palopalema kehekehe pea ʻoku mau feinga p eke tokoni kiate kinautolu. Ko e Pangike Fakalakalaka naʻe mei bankrupt he taʻu 2000 pea ʻoku fakalele ke kei lava pe ʻo hokohoko atu ʻene ngaue. ʻOku fakatefito hono hilifaki ʻo e totongi tupu ʻi he taumuʻa ʻo e no. Ka kuo tupulaki eni ʻa e pangike pea ʻoku fiemaʻu pe ke tokangaekina he ka palopalema ʻa e pangike ko eni ʻe toe foki mai peia ki he puleʻanga. Ko e fakaʻataa mei he tukuhau, ʻoku fili pe ʻa e fanga kiʻi pisinisi ʻo fakatatau ki heʻenau maʻuʻanga paʻanga. Ko e kiʻi ako koia ʻi Vavaʻu ʻe fai pe hono tokangaekina. Ko e Pangike Fakalakalaka ʻoku peseti 100 ai ʻa e shareholder ko e puleʻanga pea ʻoku fakalele pe ia ʻe he Poate. ʻIai hono fakatokangaʻi ʻa e motolo koia naʻe meʻa mai ʻaki ʻe he Fakafofonga Haʻapai 12 pea ka toki fakalahi atu ʻaki ha no mei he pangike ke fakaleleiʻi ʻaki ke tokoni ke fakasiʻisiʻi ʻa e nō.

Kole mei he Fakafofonga Fika 13 pe ʻe lava ke ʻomai ʻa e vahenga ʻo e Komiti Sipoti ki Fale Alea ni ke fai pe ha sio kiai. Tali mei he Minisita Paʻanga ʻe toki ʻomai ia he lipooti ʻa e Potungaue koia ʻoku fakamalumalu ai ʻa e Komiti koia.

Kole mei he Fakafofonga Fika 4 pe ko e ha ha tali tenau ʻave ki he kau to hina he ko e nō 400k eni ka naʻe ʻiai ʻa e ngaahi no pehe kimuʻa naʻe ʻosi write off. ʻA ia naʻe toʻo ʻa e paʻanga dividend ʻa e puleʻanga ʻo totongi ʻaki ʻa e ngaahi no koia. ʻOku ngali ʻikai ha tatau eni ia mo e vahevahe tatau mo e vahevahe taau. ʻOku ʻiai ʻa e polokalama ʻoku faʻa lava ʻe he puleʻanga ʻo subsidise ʻa e ngaahi ngoue ʻoku palopalema. Tali ʻe he Minisita Paʻanga ko e palopalema mo e fehalaaki he kuohili ʻoku fiemaʻu ke ʻoua toe hoko katau maluʻi ʻa e fonua. Kole ki he kau to hina kenau kataki ʻo lava atu ki he pangike ke fai ha sio ki heʻenau kole no.

Meʻa ʻa e Minisita Ngoue ʻoku mahuʻinga ʻaupito ʻa e ngaahi femeʻaʻaki ko eni fekauʻaki mo e ngoue. ʻOku ʻiai ʻa e founga ngaue foʻou ʻoku fokotuʻutuʻu ke fakahoko ʻe he Potungaue Ngoue ke tokoni ki he kau ngoue. Ko e palopalema lahi ʻoku feʻao mo e ngoue pea ʻoku lelei hono ʻohake eni he ʻoku mahuʻinga ʻa e ngoue ki he langa fakalakalaka. Ko e polokalama langa fakalakalaka eni ki he ngoue mo e toutai fakatatau ki he policy ki hono ngaueʻaki. ʻOku ʻamanaki ke fakahu atu ki he Kapineti ʻa e policy ko eni pea toki ʻave ki he pangike. Fakaʻamu ke muimuiʻi ʻa e tokotaha kotoa pe ʻoku fie ngoue pea ʻoua ʻe nofotaha pe ki he hina kae siofi mo e ngaahi ngoue kehe kae lava ke hokohoko ʻa e maʻuʻanga paʻanga ʻa e ngaahi famili. Ko e meʻa mahuʻinga ke ʻoua ʻe ngauehalaʻaki ʻa e paʻanga ʻa e fonua kae ngaueʻaki ki he fakalakalaka. Kole atu ke tuku mai ha faingamalie ke fai ʻa e ngaue.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele ʻEua ʻoku ʻiai ʻa e paʻanga ki he totongi consultancy ʻo kau ai ʻa e paʻanga tokoni mei muli. Ko e fakakaukau ʻoku ngali fuʻu lahi pea ʻoku toe fakapaʻanga pe ʻe Tonga ni ʻa e paʻanga ko eni. Ko e peseti lahi ʻoku toʻo ki he faleʻi. ʻIai mo e totongi maama hala ʻoku fakafuofua ki he 1m, ko e fehuʻi pe ʻoku kau mo e ʻu ʻotu motu ai pe ko e ʻuhinga pe ia ki Tongatapu pe? Tali mei he Minisita Paʻanga ko e konga lahi ʻo e paʻanga faleʻi oku fekauʻaki mo e teu langa koia ʻo e St George ka ko e konga koia ki he faleʻi fakatekinikale ʻoku fakapaʻanga ia mei heni. ʻOku kau ai mo e kau ngaue ia ʻa e ADB mo e UN mo Siapani ʻa ia ko ʻenau paʻanga ʻoku ʻi heni kotoa ia. Ko e 1m ki he maama hala ʻoku fakalukufua ia ki Tonga ni katoa. Fehuʻi ʻa e Fakafofonga Nopele Ongo Niua ki he poloseki ʻa e ADB ki Niua.

Tali ʻa e Vouti Fika 8, teʻeki ke palotiʻi, toki paloti fakaʻangataha.

VOUTI FIKA 9 – POTUNGAUE PAʻANGA HU MAI MO E TUTE

Meʻa ʻa e Minisita Tanaki Paʻanga Hu Mai ʻo fakamaʻalaʻala ʻa e vouti. Ko e tepile 7 ʻoku fakaikiiki atu ai ʻa e paʻanga hu mai kehekehe ʻoku tanaki ʻe he fonua. Ko e peesi 144-145 ko e ʻesitimeti ia ʻa e potungaue ko eni. Ko e 8.4m he 2014/2015 pea 11.7m he 2015/2016 pea ʻoku kau ai hono fakakomipiuta ʻa e system ʻoku ngaueʻaki ʻe he potungaue kae tautefito ki uafu mo malaʻe vakapuna. ʻE hoko eni ke toe lahi ange ai ʻa e paʻanga ʻoku tanaki. ʻOku ʻiai foki mo hono fakaivia ʻa e potungaue ko eni ke tokolahi ange ʻa e kau ngaue ken au tanaki e paʻanga.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele Fika 2 Haʻapai ʻo tokanga ki he tute mo e tukuhau he ngaohi ʻo e Pia hange ko e Popao. ʻOku tute kehe pe ʻa e foʻi hina, tapuni, mo e huhuʻa he loto hina. Ka ko e kau local pe eni ʻoku nau feinga ke moʻui ʻenau fanga kiʻi pisinisi. Meʻa ʻa e Minisita Tanaki Paʻanga ʻoku maʻamaʻa ange ʻa e tukuhau hono veteki peheʻi he ko e Pia ʻoku ʻomai kakato ʻosi mateuteu ke fakatau ʻoku toe mamafa ange ʻa e tute ia.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele Ongo Niua fekauʻaki mo e pule lelei. Naʻe fai ʻa e savea he taʻu kuo ʻosi ʻe he kautaha GOPAC, ʻa ia ʻoku laka hake he peseti ʻe 60 ʻa e ngaahi pisinisi naʻe saveaʻi kuo pau kenau totongi ha bribe ki he kau ngaue. ʻOku mole ai ʻa e paʻanga ia ʻa e fonua. ʻOku ʻiai mo e patiseti ki he faleʻi pea ko e fakaʻamu naʻa lava ke fokotuʻu ha vaʻa ʻa e potungaue ke tokangaekina ʻa e meʻa ni. Tali ʻa e Minisita ʻoku fakamamani lahi ʻa e palopalema ia ko eni pea ʻoku ʻikai totonu ke pehe ko e potungaue pe ko eni ʻoku hoko ai. ʻI he taimi tatau ʻoku fai pe ʻa e fatongia ia ʻo e potungaue hange ko hono ʻai ʻa e code of ethics. Kau ai mo hono ʻomai ha kau ngaue taukie feʻunga pea ʻoku ʻiai foki mo e ngaahi polokalama training ia ʻoku kau maʻupe ʻa e kau ngaue kiai. Pea ko e puleʻanga eni ʻoku nau ngaʻunu ke fai mo fokotuʻu ʻa e Komisiona ki hono Fakafepakiʻi e Faihala. Hoko atu ʻa e Fakafofonga Nopele ko e fehuʻi peia pe naʻe ʻiai ha founga foʻou he ko e meʻa hange ko e code of ethics ko e meʻa fuoloa pe ia. Meʻa ʻa e Palemia ʻo kole ki he Fakafofonga Nopele ke tuku ange ha taʻu ʻe taha ki he puleanga ke fai ha ngaue kiai. Hili ia pea toe fehuʻi ange pe kuo holo?

Meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 4 ʻoku fai ʻa e hohaʻa ko eni he ʻoku ha he palani fakataʻu ʻi he palani ngaue he peesi 10. ʻOku lave ia ki he ngaahi ngaue fakatotolo, ʻa ia ʻoku fokotuʻu mai ai ʻoku ʻiai ʻa e ngaue fakatotolo ʻe fai ʻe he Potungaue. ʻAia ʻe fakahoko ia hano tali mai ʻe he “pule”, ʻa ia ko e pule koia ʻoku ʻuhinga ia kia hai? Ki he Minisita pe CEO? Ko e ha ha palani pe founga ngaue foʻou ke fakahoko ʻaki ʻa e ngaue ko eni? Tali ʻa e Minisita ʻoku ʻiai ʻa e vaʻa lao ʻa e potungaue pea ʻoku lava pe ke ngata peia he supavaisa. Hoko atu ʻa e Fakafofonga naʻe ʻiai ʻa e vaʻa compliance ʻa e potungaue pea ʻoku fakaʻamu ʻe ʻave kiai ha taha pau ke ne fai ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni ko eni. Fehuʻi ki hono foaki ʻo e laiseni ʻa e kakai pe ʻoku tauʻataina. ʻOku fefe ʻa e tuʻu tauʻataina ʻa e tokotaha Kasitomu ʻi loto? Tali mei he Minisita ko e kamata mai mei muʻa, ko e ngaue ʻoku fai ʻe he kau broker naʻe fai pe ʻe he kau ngaue. Naʻe fakalelei leva ʻa e lao ke ʻai ʻa e kau broker. Ko e laiseni ʻo e kau broker ʻoku tuʻuaki peia he pepa pea nau tohi kole mai. ʻOku ʻiai ʻa e fanga kiʻi sivi pea ka lava pea ʻe totongi ʻa e $5000 ko e maluʻi. ʻOku ʻiai ʻa e tui ʻoku ʻikai fai ha fengaueʻaki ha taha ʻi loto mo ha taha ʻi tuʻa ka ʻoku ʻosi ʻilo pe ʻe he kau ngaue ʻoku ʻikai ngofua. Hoko atu ʻa e Fakafofonga ʻoku ʻuhinga hono ʻoatu he ʻoku ʻosi aʻu mai ʻa e niʻihi ʻo launga fekauʻaki mo e meʻa ko eni he ʻoku ʻiai ʻa e unfair advantage he feʻauʻauhi ʻa e kau broker. Fehuʻi he peesi 151 ʻesitimeti ki he 4m ke ʻai meʻangaue foʻou, ko e ha nai ʻa e meʻangaue ko eni? Kole ʻa e Minisita ki he kakai kenau fetuʻutaki ange kapau ʻoku ʻiai ha faʻahinga palopalema pehe. Ko e naunau fakakomipiuta eni maʻae potungaue ʻaia ʻoku ngaueʻaki ʻa e meʻangaue tatau ʻi he ngaahi fonua kehe. Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele Ongo Niua, kapau ʻoku teʻeki ha fokotuʻutuʻu foʻou ki he fakafepakiʻi e faihala pea fakahoko mai pe ʻoku fai ʻa e ngaue kiai. Tali ʻa e Minisita ʻoku ʻosi fai ʻa e ngaue ia he hu mai pe ko eni ʻa e puleʻanga foʻou. Pea ko e konga eni e ngaue ko e foki ki he founga ngaue fakamamani lahi. Meʻa ʻa e Tokoni Palemia ko e founga eni ke fakasiʻisiʻi ʻaki ʻa e faihala he founga ngaue. Ko e polokalama ko eni ʻe fakasiʻisiʻi ai ʻa e ngaue ʻa e kau broker he ʻe connect ʻe he system ia ko eni ʻa e information ʻi hono load mai ʻo e uta ke toki tuʻuta ia ʻi Tonga ni kuo ʻosi ʻiloʻi ʻa e natula ʻo e uta.

Hoko atu ʻa e Fakafofonga Fika 4 ʻo fehuʻi fekauʻaki mo e ʻave ko eni ʻo e border control ki he Revenue. Ko muli ʻoku ʻiai ʻa e ʻu misini hange ko e scan he borders ke hulu ki loto ki he ʻu koniteina. ʻIkai ke lava ke ʻai haʻatau misini scan pehe ni? Tali ʻa e Minisita ʻoku ʻiai pe ʻa e kiʻi loli mobile pea ʻoku ʻiai ʻa e misini scan he malaʻe vakapuna. Ka ʻoku ʻiai ʻa e fakaʻamu ki ha misini scan lahi ki uafu pea ʻoku fai ʻa e ngaue ke kole mai ha meʻangaue pehe.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele Fika 2 Vavaʻu ʻoku mahuinga ke ʻiai ha paʻanga ke fakalele ʻaki ʻa e fonua. Ko e tokanga ki he hiki ʻa e CT he kapakapaʻi sipi koeʻuhi ke toe moʻui lelei ange ʻa e kakai. Kole ki he puleʻanga ke tuku hono hiki e tukuhau he sipi kae ʻai ʻa e moa he ʻoku uesia lahi ange ai ʻa e moʻui lelei. Poupou ʻa e Minisita ki he fokotuʻu ʻa e Fakafofonga Nopele pea ʻoku tali ia ke ʻoua e hiki ʻa e tute/tukuhau ʻi he sipi. Meʻa ʻa e Palemia ketau fakakaukau lelei ki he taumuʻa ʻo e tukuhau ko eni. ʻOku fiemaʻu ke ngaue ʻa e kakai. ʻOku fiemaʻu ke fakafaikehekeheʻi ʻa e luxury mei he need.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 15 ke ʻoua ʻe hiki ʻa e sipi pea ʻomai ia ki he pule feʻunga [price control] pea ʻomai kiai mo e fafanga mo e meʻa fekauʻaki mo e tauhi ʻo e fanga monumanu. ʻE fakapapauʻi heni ʻoku aʻu ʻa e ngaue ʻa e puleʻanga ki he kakai e fonua.

Kole mei he Fakafofonga Nopele Fika 1 Haʻapai ke toloi atu ʻaki e taʻu ʻe taha ʻo e ngaahi meʻatokoni kehe ʻoku pehe ʻoku ʻikai fakatupu moʻui lelei pea ʻe hiki e tukuhau ai hange ko e nutolo, muiʻi pipi mo e ngaahi meʻa pehe. Meʻa ʻa e Minisita Moʻui ko e feinga eni ke fakasiʻisiʻi ʻa e mahaki NCD pea mo e fakamole ʻa e puleʻanga ki hono tauhi e kakai ʻoku nau maʻu ʻa e ngaahi mahaki ko eni. Ko e tuʻunga fakapaʻanga e fonua ʻoku makatuʻunga ia he moʻui lelei e kakai hono fonua pea naʻe pehe ʻa e fakakaukau ko eni.

Tali ʻa e Vouti Fika 9, teʻeki paloti, toki paloti fakaʻangataha.

VOUTI 10 – POTUNGAUE KI HE NGAAHI PISINISI ʻA E PULEʻANGA

Meʻa ʻa e Minisita ki he Ngaahi Pisinisi ʻa e Puleʻanga ʻo fakamaʻalaʻala ʻa e vouti. Ko e vouti ʻoku hiki ʻaki ʻa e 100K tupu. Ko e konga lahi ʻo e fakamole ko e kau ngaue ʻo kau ai ʻa e kau ngaue lauʻaho kuo fokotuʻu ʻo permanent staff. ʻOku fiemaʻu ia koeʻuhi ko e hiki ʻa e taketi kemau tanaki he taʻu fakapaʻanga hoko. Ko e kautaha ʻe 15 ʻoku mau tokangaʻi, ʻaia ʻoku ʻiai ʻa e ngaahi kautaha ʻoku lelei ʻaupito pea ko e niʻihi ʻoku fakaake ngataʻa. ʻOku lahi ʻa e ngaue ia ke fai he ʻoku lahi e ngaahi launga kuo ʻomai. ʻOku fiemaʻu ai ke ʻiai ha tuʻutuʻuni ngaue fakalukufua maʻae ngaahi poate. ʻOku tuai mo e fai ha ngaue ki he ngaahi launga ʻe niʻihi pea fakaʻau ai ʻo toe lahi ange. Ko e Vaʻa launga ʻa e puleʻanga ʻoku ʻikai kenau mafai kotoa ki he ngaahi Poate ka ʻoku fai ʻa e feinga ke lava ʻo ngaue ʻa e Vaʻa launga ki he ngaahi poate kotoa.

FALE ALEA

TOLOI ʻA E FALE ALEA KI HE 10AM, TUSITE 16 SUNE, 2015.

Go to top