‘AHO TUSITE, 16 ‘O SUNE 2015
10:00AM

FALE ALEA ‘O TONGA

1. LOTU

2. TALI UI

3. ME’A ‘A E ‘EIKI SEA ‘O E FALE ALEA

4. KOMITI KAKATO

4.1 LAO FAKAANGAANGA KE FAKAHU ATU ʻA E PAʻANGA KI HE NGAAHI NGAUE ʻA E PULEʻANGA 2015/2016 (LAO FAKAANGAANGA FIKA 3/2015); FAKAMATALA PATISETI 2015/2016; FAʻUNGA PALANI LANGA FAKALAKALAKA ʻA TONGA 2015-2025; PALANI FAKAPOTUNGAUE 2015/2016

Hoko atu ʻa e femeʻaʻaki.

Vouti 10 – Potungaue Ngaahi Kautaha Pisinisi ʻa e Puleʻanga

Hoko atu ʻa e meʻa fakamaʻalaʻala ʻe he Minisita Ngaahi Kautaha Pisinisi ʻa e Puleʻanga ʻa e vouti ko eni kae pehē ki he ngaahi ngāue ʻa e ngaahi kautaha pisinisi ʻa e puleʻangá. Ko e patiseti ko eni ʻoku nau fengaueʻaki vaofi mo e ngaahi Poate ke aʻusia ʻa e ngaahi taumuʻa ngaue ʻa e puleʻanga. Ko e kiʻi fakalahi pe ʻa e vouti ke fakafonu e ngaahi lakanga ʻatā ke tokonia e ngaue ʻoku fakahoko. Ko e poate fakakatoa ʻe 15 ʻoku tokangaʻi ʻe he Potungaue.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele Fika 3 Tongatapu ʻo fakatauange pē ko e fakatokolahi ʻo e kau ngaue ʻo ʻikai kenau nofo noaʻia kae fai ʻetau ngaue. Naʻe meʻa ʻa e Minisita fekauʻaki mo e ʻuhila. Kuo fokotuʻu ʻa e sola ʻe 2 pea naʻe fakataumuʻa ʻa e sola ke holoki e totonig e ʻuhila. Ka ko eni kuo hiki e lolo, pea ko e fakaʻamu pe ʻoku ʻikai lava ke ngaueʻaki pe ʻa e saving ko eni mei he sola ke subsidise ʻaki ʻa e hiki ko eni ʻo e lolo kae ʻoua toe totongi ia ʻe he kakai ʻa e hiki koia? Ko e taha eni e meʻa mahuʻinga taha ʻoku fiemaʻu ʻe he kau inivesitoa ke maʻamaʻa ʻa e ʻuhila kae ʻoua ʻe mamafa. ʻOku totonu ke fakakaukauʻi mo e kau Komisiona ʻUhila kae tuku p eke fakalele ʻe he Energy hono regulate ʻa e ʻuhila ka ko e ngaue ia ʻa e Poate. ʻE lava ke ʻai pe ha regulator pe ʻe taha ki he vai mo e ʻuhila.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele Fika 1 ʻo Tongatapu ko e potungaue mahuʻinga eni ki he liliu fakapolitikale he ʻoku nau pukepuke hake ʻa e ngaahi fiemaʻu ʻa e kakai hange ko e ʻuhila, vai mo e veve. ʻOku ʻikai lava ʻe he ngaahi kautaha ko eni ʻoku fakafoki mai ʻa e falala ʻa e puleʻanga, ʻo kau ai ʻa e Tonga Broadcasting Commission. ʻI he liliu fakapolitikale, naʻe uesia ai ʻa e ngaue ʻa e potungaue ko eni fekauʻaki mo e ongoongo ʻo fepaki ia mo e tefitoʻi fatongia ʻo e poate ko eni ʻaki hono ngaueʻaki ʻa e ʻu kautaha ongoongo kehe. Ko e poate ki he Tonga Forest naʻe makatuʻunga ia hono to ʻakauʻi ʻa ʻEua ʻi he paini. ʻI he ʻaho ni, kuo ta ʻe he Tonga Forest ʻa e ʻuluʻakau ko eni pea ʻoku uesia ai ʻa e sino ko eni he naʻe tender ʻa e foʻi ngaue pea ʻikai lava ʻe he poate ʻo puleʻi ke fakafoki mai ʻa e paʻanga hono tauhi mo tokangaʻi e paini he taʻu ʻe 40 ko eni. Ko e poate Friendly Island Shipping Agency ʻoku ne tauhi hotau ʻotumotu ki Tokelau. Naʻe fakalele e vaka ʻe he kau sotia ʻa e vaka ka kuo uesia he taimi ni ʻa e vaka ko eni he naʻe hake ʻa e vaka ʻi Niuatoputapu pea ʻoku fiemaʻu ke ʻilo pe ko hai ʻoku tali ui kiai? Ko e Poate pe Minisita? Ko e Potungaue eni ʻoku ne pukepuke ʻa e fiemaʻu fakaʻaho ka ko e tuʻutuʻuni ʻa e Kapineti ʻoku kehe ia mei he fiemaʻu ʻa e poate. ʻOku fiemaʻu ke ueʻi mai ʻa e Potungaue ko eni pea ka ʻikai pea ʻave ia kituʻa.

Tokoni mei he Minisita Ngaahi Ngaue Lalahi ko e ngaahi ngaue eni ʻoku hokohoko atu pe ʻe he puleʻanga ko eni pea ʻoku kei fai ʻa e ngaue ke fakalelei ia. Fakatonutonu mei he Fakafofonga Nopele ʻEua ʻoku lahi hono faʻa ʻohake ko e ngaue ia ʻa e puleʻanga motuʻa. Kole mei he Palemia ke tukuange haʻanau faingamalie pea ke fehuʻi mai he taʻu ʻe taha mei heni. Hoko atu ʻa e Fakafofonga Nopele kuo ʻosi e taimi ʻa e puleʻanga motuʻa. Fakatonutonu mei he Minisita Ngaahi Ngaue Fakalotofonua ko e meʻa naʻe hoko he vaka ʻi Niua ko e hakau naʻe tupu ai hono fakahifo pe ʻi he loto pea lahi ʻa e faʻa fakatamaki ʻe hoko ai.

Hoko atu ʻa e meʻa ʻa e Fakafofong Nopele Fika 3 Tongatapu ko e tokanga pe ʻoku kau atu ʻa e ngaahi motu he ngaue ʻa e ngaahi poate ko eni pe ʻoku nofotaha peia ki Tongatapu. Pea ko e Pangike Fakalakalaka ʻoku totonu ke ʻoua ʻe toe subsidise ia mei he Puleʻanga. Fakatonutonu mei he Minisita Paʻanga ʻoku ʻikai ke subsidise ʻa e Pangike ko eni ʻe he puleʻanga. Hoko atu e Fakafofonga Nopele ka ʻoku kei puleʻi pe mei he puleʻanga. ʻIai mo e tokanga ki he Cable mo e palopalema ʻoku haʻu fakataha mo e fetuʻutaki he ʻinitaneti. Meʻa ʻa e Tokoni Palemia ʻoku ʻiai pe ʻa e Komiti ʻoku nau tokangaʻi ʻa e ngaahi palopalema ʻoku haʻu fakataha mo e ʻinitaneti. Hoko atu e meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele ʻo hohaʻa he ʻoku fakafalala hono ivi ki he paʻanga ʻoku ʻikai ke mafai ki ai hono nima.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 9: (1) ko e poate ʻoku ʻiai ʻa e sino ʻe ua ʻa ia ko e management mo e poate. ʻOku fakatokangaʻi hange ʻoku ʻalu hake ʻa e poate ia ke ne fakalele ʻa e pisinisi koia. ʻOku totonu ke ʻoua toe fai ʻa e fekolosiʻaki ko eni pea tuku ki he management kenau fai e ngaue. (2) ko e ʻasenita fakataha kapau ʻoku tolu ʻoku vahe ʻo ʻaho ʻe taha ki he ngaue ʻi he houa ʻe taha pea vahevahe ʻa e ʻasenita ia ke fakataha ʻe tolu ki he ʻaitemi ʻe 3. ʻOku fiemaʻu ke fakaleleiʻi. (3) ko e va fakangaue ʻoku hange ʻoku ʻikai ke fetaulaki ʻa e Minisita ia mo e management, hange ko e ngaahi ʻo e MV ʻOtuangaʻofa. Ko e CEO ʻoku hange ʻoku ʻikai lava ke fetuʻutaki lelei ia mo e Minisita.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 13 ʻoku hange ka uesia ʻa Haʻapai he ngaahi fokotuʻutuʻu ko eni. ʻUluaki, ko e fokotuʻutuʻu ke fakakau mai ʻa Haʻapai. Kae kapau ʻe vavae ai ʻa e peleti ʻa e faingataʻaʻia ʻoku totonu ke taʻofi ia. ʻIai ʻa e tokanga ki he wharfage mei he kainga Haʻapai naʻe tanaki. Kole ke tuku pe ʻa Haʻapai ia he Malini. Ko e kau toutai ʻi Tonga ni ko e kau Haʻapai. Ko e faingataʻa ʻoku nau tofanga ai ko e totongi uafu ʻo talu mei hono paasi ʻa e lao koia he 1998. Kole ke hilifaki pe ʻa e totongi ki he tafaʻaki international kae fakaʻataa pe ʻa e kau toutai fakalofofonua. Meʻa ʻa e Palemia ko e ʻuhinga hono ʻai ke ʻomai ʻa Haʻapai ki he Ports Authority ke tokoni ke fakamaʻa ʻa e ports ʻi Haʻapai he ʻoku felekeu ʻa e ngaahi vaka kau ai ʻa e vaka maumau ʻoku liʻaki fuoloa ai. ʻEke ki he Minisita pe ko hai ʻoku ne totongi ʻa e fee ko eni ʻi uafu ki he ngaahi uta?
Meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 15 naʻe holomui ʻa Vavaʻu mei he ʻai ke maʻu ʻe he poate taulanga ko e ʻai ke puke ʻe he poate ia ʻa e foʻi mita ʻe 50 he uafu. Ka ʻe ʻikai lava ke fakahoa ʻa Tongatapu mo Vavaʻu he ko Vavaʻu ʻoku lahi ange ʻa e ʻotu motu kenau folau mai o ngaueʻaki ʻa e uafu. ʻOku ongoongosia ʻa e kakai he ngaahi poate ʻo kau ai ʻa e tokanga ki he vahe ponasi ʻa e ngaahi poate. Peesi 155 ʻo e patiseti, konga ki he fefonongaʻaki mo e fetuʻutaki ʻa ia ʻoku $108K ʻa e revised ka naʻe ʻai pe kiai ʻa e $30K. Naʻa ko e ʻuhinga ia ʻoku ʻikai lava ke kiʻi holo ai ʻa e tanaki ʻo e tupu?

Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele Fika 1 Haʻapai ʻo fakamaloʻia ʻa e lava koia ʻa e fetuʻutaki he ʻinitaneti neongo ʻoku ʻiai pe hono ngaahi pole. Ko e fehuʻi pe ha fakamaʻalaʻala ʻa e ngaue ʻa e puleʻanga pe ʻe ngali ke holo ʻa e totongi fetuʻutaki kae tautefito ki he ʻinitaneti koeʻuhi pe ko ʻene ʻaonga ki heʻetau fanau ako kae lava ke afford ʻe he kakai e fonua. Tali mei he Tokoni Palemia naʻe ʻuhinga pe hono fokotuʻu ke kiʻi maʻolunga siʻi ʻa e totongi ke maʻu ai ha seniti ʻa e kautaha pea ko eni kuo mahino ʻe lava pe kautaha ʻo lele lelei pea ʻoku fai leva e sio he phase hoko ke holoki ʻa e totongi ke aʻu ʻa e lelei ko eni ki he kakai pea fakafaingofuaʻi ʻa e e-government. ʻOku feinga ke lava pe ʻa e cable ki Vavaʻu mo Haʻapai he taʻu ni pe taʻu kahaʻu.

Hoko atu ʻa e meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele Fika 1 Haʻapai ʻo tokanga ki he totongi uafu. Ko e Uafu Taufaʻahau ʻi Haʻapai kuo ʻova he taʻu ʻe 20 pea ʻoku fiemaʻu ke fai ha ngaue kiai ke fakaleleiʻi. ʻOku fai ʻa e tokanga ki hono tauhi e uafu pea ʻoku mahuʻinga ke fakakaukauʻi. Fakatonutonu mei he Fakafofonga Fika 13 ʻoku kei ʻi he tuʻunga fakafiemalie ʻa e uafu pea ko e loto ʻo e kakai ke ʻoua ʻe ʻave ʻa e uafu ia ki he Ports Authority. Hoko atu ʻa e meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele ʻoku fiemaʻu ke tauhi ʻa e koloa ko eni he ka ʻosi ha toe taʻu ʻe 10 pe 20 mei he ni ʻe fefe leva? Ko e totongi ʻe lava ke pe ia ke talanoaʻi. Ko e vai mo e ʻuhila ʻa Haʻapai ʻoku subsidise pea ʻe lava p eke ngaueʻaki ʻa e fakakaukau tatau ki he uafu. Tokoni mei he Minisita Ngaahi Ngaue Lalahi ko e ngaue hono tauhi ʻa e uafu ʻe kei lava pe ʻo fai ʻe he Malini. Tokoni mei he Fakafofonga Fika 13 ko nautolu ʻoku nau nofo ʻi Haʻapai ka ʻoku meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele ia ʻi Tonga ni pea tuku pe ke fai ʻa e loto e kakai ʻoku nau nofo ʻi Haʻapai. Hoko atu ʻa e Fakafofonga Nopele ko e fakaʻamu ke fai ha fakakaukau kiai pe ko e ha ʻa e founga pea kuo pau ke tau fua ha kiʻi totongi. Ko e ngaue ke fai fakataha ki he lelei fakalukufua ʻa Haʻapai.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 4 ʻo tokanga ki hono tokangaʻi ʻa e ngaahi potungaue ʻa e puleʻanga mei hono tokangaʻi ʻo e ngaahi poate. ʻOku ʻikai ke fuʻu ʻata kituʻa ʻa e ngaahi ngaue ʻa e poate ʻo hange ko e ngaahi potungaue ʻa e puleʻanga. Ko e poate ʻoku faʻa toki pā pe ha tukuakiʻi faihala kiai pea toki ʻave kiai ʻetau tokanga. ʻOku fai ai hono fehuʻia ʻa e founga hono fili ʻo e kau Talekita Poate. ʻI he Palani Ngaue ʻoku lave ai ki he poupou fakapolitikale i.e ʻoku ʻiai ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni ʻa e puleʻanga ʻoku fakapolitikale pea ʻe malava ke ne ʻomai ha tuʻunga fakatuutamaki ki he taumuʻa ʻa e ngaahi pisinisi ʻa e puleʻanga…founga ʻoku ʻata kituʻa. ʻOku fai ʻa e tokanga ki ai he naʻe ʻiai ʻa e kautaha ʻa e puleʻanga ʻoku ʻikai ke toe ʻilo e ʻalunga e 4m e paʻanga naʻe no mei he pangike pea pehe ki ha 200K. Koia ai, ʻoku fiemaʻu ke fakaʻataʻatā mei he ngaahi haʻi fakapolitikale. Fehuʻi ki he Minisita pe ko e ha ha ngaue kuo fai ki heni pea ko e ha ʻa e founga ngaue foʻou kuo fokotuʻu ke fakaleleiʻi ia ke ʻoua toe hoko. Tali mei he Minisita ʻoku fai ʻa e tokanga lahi ki he ʻata kituʻa. Ko e kau ngaue ʻa e ngaahi poate ʻoku tuʻuaki pe ka naʻe ʻikai ke kau kiai ʻa e kau taki ka kuo kau eni ki ai ʻa e ngaahi lakanga taki. Ko e fili e kau poate ʻoku ʻomai pe ʻa e lisi mo e ngaahi CV ke fai mei ai hano fili ʻo fokotuʻu ha taha ki he Kapineti. Kuo pau ke tuʻuaki ʻa e ngaahi lakanga poate ke tohi mai kiai ʻa e kakai. Naʻe tokosiʻi ʻa e kau tohi mai pea toe tanaki pe kiai ʻa e lisi ʻo e kakai naʻe ʻosi ʻomai. ʻOsi fekau mo e ʻu poate ke ʻai ha puha ke tanaki kiai ʻa e ngaahi launga pea nau ngaue kiai pea ka ʻiai ha launga ʻe lava ngaue kiai ʻa e puleʻanga pea tuku ange ia ki he puleʻanga. Ko e konga pe ia e feinga ke ʻata ki tuʻa. Ko e 4m koia ʻoku pehē ʻoku mole ʻoku kei fai e ngaue kiai ʻa e ʻatita mo e ngaahi meʻa fakalao ka ko ʻene maau pe ʻa e ngaue koia ʻe fakahoko mai.

Hoko atu ʻa e Fakafofonga Fika 4, peesi 155 patiseti, meʻaʻaofa fakangaue mo e ʻinasi ʻaia ʻoku 5,400,000? Tali mei he Minisita ko e ʻuhinga ia ki he poloseki tokoni ki he ngaahi kolo.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele Fika 2 Vavaʻu ʻo tokanga ke ʻoua ʻe faʻa meʻa mai ʻaki he puleanga ko honau taʻu pe eni ʻe fiha pe mahina pe eni ʻe 5 he puleʻanga he ko e puleʻanga kinautolu kuo fili kenau fataki e fonua. ʻIai ʻa e tokanga ki he ʻata kituʻa pea ʻoku fakaʻamu ke fakamahino mai mei he Minisita pe kuo mahino ha taha kuo ne maʻu ʻa e lakanga CEO ʻo e potungaue ko eni. ʻIai ʻa e tokanga ki he bond $300 ki he ʻuhila pea ʻoku ʻiai mo e bond ki he vai, pea ʻoku fakalao ia ke ngaueʻaki ki he taha kotoa. ʻOku ʻiai mo e totongi mita pea mo hono afeʻi ʻo e ʻuhila ki he ngaahi ʻapi. Naʻe ʻosi fakapaasi ʻi he Fale ni ke toʻo ʻa e totongi ko eni he ʻoku ongoongosia ai ʻa e kakai e fonua. ʻIkai lava ke toʻo atu ha kiʻi totongi? Ke kei ʻai fakafeʻunga pe ʻa e totongi ke lava ʻo fakalele e ʻuhila ka ʻi he totongi fakaʻatuʻi. ʻIai mo e tokanga ki he vaka MV ʻOtuangaʻofa ʻoku ʻiai ʻa e Siasi ʻoku nau aleapau mo e vaka ke half price ʻenau folau he vaka ko eni. Ka naʻe toki ʻilo kimui ʻoku ava e vaka ko eni, pea ko eni toe fakaha mai ʻoku ava mo e Niuvakai. ʻIai ʻa e tokanga ki he meʻa ko eni naʻa toe hoko ha palopalema mo fakakaukauʻi pe ʻoku totonu ke toe lele e vaka ko eni ʻa e puleʻanga. Tokoni mei he Minisita Ngaahi Ngaue Lalahi kuo ʻosi fai ʻa e ngaue ʻa e puleʻanga, ʻa ia ko e Niuvakai kuo taʻofi ke toe lele pea ko e MV ʻOtuangaʻofa ko e ʻoku fakangatangata e uta mo monitor ofi ʻaupito. Fokotuʻu atu ke fai ha ngaue he vave taha ki he palopalema ko eni. ʻOku totonu ke ʻoange mo ha penalty ki he ʻEiki Vaka he tuʻutuʻuni ke hu atu ʻa e vaka neongo ʻene mamafa. Tokoni mei he Minisita Ngaahi Ngaue Lalahi kuo ʻosi fai e ngaue ia ki he ʻEiki Vaka pea kuo ʻosi tuli ia. Hoko atu ʻa e Fakafofonga Nopele ʻo tokanga ki he ʻuhinga naʻe tuli ai ʻa Vakautapola Vī? Neongo ʻe holoki ʻa e tokolahi e uta he vaka ka ʻoku kei ʻoatu ʻa e tuʻutuʻuni mei Tonga ni ki he feʻunuʻaki ʻa e uta pasese he vaka. ʻIai mo e tokanga ki he Poate Veve he ko e totongi veve ʻoku ʻikai totongi faka foʻi ʻapi. Fehuʻi pe ko e moʻoni ʻoku ʻiai ʻa e CEO he Waste Authority ʻoku vahe $7000 he mahina? ʻOku ngali fuʻu tauʻataina ʻa e CEO ko eni he ʻoku folau pe ia heʻene fie folau pea ko e meʻalele ʻoku folau pe pea ʻave ia ʻo tuku honau ʻapi. Pehe mo e kau kalake ʻoku vahe $700 pea ʻiai mo e tokanga ki he vahe ʻa e kau ngaue sepitiki. ʻIai ʻa e tokanga ki he Poate fakamafolalea he ʻoku fuʻu lahi ʻenau kolekole paʻanga. ʻOku totonu ke fakalahi ʻenau patiseti he ʻoku nau fakapaʻanga e fakamafola e Fale Alea pea ʻoku hanga mai mo e World Cup. Tali mei he Palemia ʻoku ʻiai ʻa e letio private ia ʻoku nau lele lelei pe nautolu ka ko e Poate ko eni ʻoku totonu ke lava ʻo lele pe ʻiai kae ʻoua toe kole paʻanga. Ko e kole ko e ʻikai kenau lava ʻo fakapaʻanga ʻenau ngaue. Hoko atu e meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele ki he uafu mo ʻene tui ke ʻoua pe naʻa faifai pea hu ange ʻa e Poate Taulanga ki Vavaʻu.

Fokotuʻu ʻa e Fakafofonga Nopele Fika 2 Vavaʻu ke tukuhifo ʻa e paʻanga fetuʻutaki mo e fonongaʻaki ʻa e Potungaue ko eni.

Tali mei he Minisita Ngaahi Kautaha Pisinisi ʻa e Puleʻanga ko e totongi mita mo e bond ʻoku ʻiai pe ʻa e ʻuhinga hono ʻai ʻo e ngaahi totongi koia. Fakamalo pe hono ʻomi ʻa e ngaahi fakakaukau ke sio kiai ʻa e ngaahi Poate. ʻIai pe ʻa e ngaahi information ʻoku ngali fakataautaha pea ʻoku fai pe ʻa e ngaue kiai. Ko e meʻa ki he uafu ko e fanga kiʻi vaka taautaha ʻoku mou loto ke ʻoua ʻe totongi, ko e ʻai pe ia ke tokoni ki he fakalakalaka ka ʻe lava pe kemou fokotuʻu atu ki he ngaahi Poate he taimi ʻoku mou ʻaʻahi ai kiai. ʻOku fiefia pe ʻa e ngaahi Poate ia ke ʻoua ʻe aʻu atu ʻa e poate ki homou ngaahi uafu ʻi Haʻapai mo Vavaʻu he ʻe iku fua ʻa e fakamole ia mei Tongatapu ni. Ko e Komisoni ʻUhila ko e sino ia ʻoku na taufusi mo e Kautaha ʻUhila ke pukepuke ʻa e hiki he ʻuhila ka oku fai pe hono siofi.

FALE ALEA

TOLOI ʻA E FALE ALEA KI HE 6PM.

Go to top