‘AHO TUSITE, 16 ‘O SUNE 2015
6:00PM

FALE ALEA ‘O TONGA

1. LOTU

2. TALI UI

3. ME’A ‘A E ‘EIKI SEA ‘O E FALE ALEA

4. KOMITI KAKATO

4.1 LAO FAKAANGAANGA KE FAKAHU ATU ʻA E PAʻANGA KI HE NGAAHI NGAUE ʻA E PULEʻANGA 2015/2016 (LAO FAKAANGAANGA FIKA 3/2015); FAKAMATALA PATISETI 2015/2016; FAʻUNGA PALANI LANGA FAKALAKALAKA ʻA TONGA 2015-2025; PALANI FAKAPOTUNGAUE 2015/2016

Hoko atu ʻa e femeʻaʻaki.

Vouti 10 – Potungaue Ngaahi Kautaha Pisinisi ʻa e Puleʻanga

Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele Ongo Niua ʻoku fiemaʻu ha tokoni ki he ngaahi kautaha ʻa e puleʻanga, hangē ko e Poate Fakamafola Lea ʻoku ʻiai ʻa e moʻua 700K ia ai ʻa e puleʻanga. ʻOku fiemaʻu ke fakaleleiʻi ʻa e founga. Kole ʻa e Palemia ke tuku mai ha faingamalie ke fai ha ngaue ki ai. Hoko atu ʻa e meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele fekauʻaki mo e fakafepakiʻi ʻo e faihala mo e pule lelei. Ko e ngaahi kautaha ʻa e puleʻanga ko e taha ia e maʻuʻanga paʻanga ʻa e puleʻanga pea ʻoku fiemaʻu ke siofi ʻa e tafaʻaki ko eni he ʻu poate. Tali ʻa e Palemia ʻoku fai ʻa e ngaue ki ai he ʻoku ʻiai ʻa e poate ʻoku ʻosi mahino naʻe mole ai ʻa e paʻanga pea ʻoku lolotonga fai ʻa e ngaue ki ai. Pea ʻoku hokohoko atu ʻa e ngaue ki ai.

Meʻa ʻa e Minisita Ngaahi Ngaue Lalahi ʻo ʻeke ʻa e totongi ʻoku hilifaki ki he kato toʻotoʻo he folau mai mei Vavaʻu pea ʻoku ʻiai ʻa e hohaʻa ai. Ko e bond koia ʻi he ʻuhila ʻoku ʻiai ʻa e taʻemaau ai tautefito ki he taimi naʻe fakafoki mai ai ʻa e ʻuhila. ʻOku lahi ʻa e paʻanga pehe ni ʻa e kakai e fonua ʻoku teʻeki ke fakafoki ia.
Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele ʻEua ʻi he peesi 158 ʻoku ʻasi ai ʻa e totongi ʻinasi ai ko e 5.9m pea toe ʻa e 1.7m mei he patiseti ke fai ʻa e ngaue ʻa e Potungaue. ʻOku siʻisiʻi leva ʻa e silini ia ʻoku toe ke fakalele ʻaki ʻa e potungaue fakatatau ki he fiemaʻu ʻa e potungaue. Ko e ngaahi poate eni ʻa e puleʻanga ʻoku nau tanaki mai ʻa e paʻanga maʻae puleʻanga. ʻE lava ʻe he potungaue ko eni ʻo tanaki ke maau ange ʻa e paʻanga hu mai ʻa e puleʻanga. ʻOku fai ʻa e hohaʻa ki he ngaahi monuʻia ʻoku maʻu ʻe he ngaahi poate ʻo kau ai ʻa e ʻikai ke totongi laiseni ʻa e Poate Fakamafola Lea. Naʻa ʻoku lelei ange kapau tenau totongi ʻa e laiseni ko eni. ʻIai mo e tokanga ki he fiemaʻu ke fakamaliʻi ʻa e ngaahi kautaha ʻe niʻihi.

Tali mei he Minisita Ngaahi Kautaha Pisinisi ʻa e Puleʻanga ko e kiʻi seniti pe eni ia ʻoku kole ʻe he potungaue ko eni pea ʻoku feʻunga pe ʻa e patiseti ko eni ke fai ʻaki ʻa e ngaue. Ko e 5m ia ko e ʻu poloseki ia ʻoku lolotonga lele ka ko e 1.7m ia ko e patiseti peia ʻoku fiemaʻu. Ko e 56K ki he fefonongaʻaki mo e fetuʻutaki ʻoku kau ai mo e totongi telefoni mo e meʻa pehē.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele Tongatapu Fika 3 ʻo kole pe ke tuku pe muʻa ke hokohoko lelei pe ʻa e femeʻaʻaki he patiseti he neongo ko e taʻu mahuʻinga eni ka ʻoku fiemaʻu pe ke aleaʻi fakalelei e patiseti pea ʻomai ʻa e leʻo ʻo e kakai.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele ʻEua ʻo tokanga ki he Poate ʻa e Pangike Fakalakalaka mo e founga ʻoku nau fakalele ʻaki ʻa e paʻanga no he silini ʻoku tuku atu mei he puleʻanga. Ko e kole ki he puleʻanga pe ʻe lava ke fakamavaheʻi ʻa e pangike fakalakalaka mei he pangike fakakomesiale. Meʻa ʻa e Minisita Paʻanga ko e liliu he 2010, naʻe toʻo ai ʻa e fiemaʻu ʻa e lao ke lipooti mai ʻa e ngaahi poate ki Fale Alea pea ko eni ʻoku toe fakafoki mai pea ʻe lelei ke tuku ki he taimi ʻe toki ʻomai ai ʻa e ngaahi lipooti koia. Ka ʻoku tapalasia ʻa e potungaue ia ko eni koeʻuhi ko e ngaahi poate. Hoko atu ʻa e meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele ʻe lava pe ʻa e puleʻanga ʻo fakahu mai ha lao ke fakaleleiʻi ʻaki ʻa e meʻa koia. Kole mei he Palemia ke tuku ange ha faingamalie ke fai haʻanau ngaue kiai.
Tali ʻa e Vouti Fika 10, teʻeki ke paloti, toki paloti fakaʻangataha.

VOUTI 11 – POTUNGAUE FEFAKATAUʻAKI, TAKIMAMATA MO E NGAUE ʻA E KAKAI

Meʻa ʻa e Minisita Fefakatauʻaki mo e Ngaue ʻa e Kakai ʻo fakamaʻalaʻala ʻa e vouti kae toki meʻa mai ʻa e Minisita Takimamata he tafaʻaki koia ʻo e vouti fekauʻaki mo e Takimamata. Fakalahi ʻaki ʻa e vouti ʻa e 700K.

Kole mei he Fakafofonga Fika 9 ke fai ha ngaue ʻa e Potungaue Fefakatauʻaki fekauʻaki mo e Employment Labour Bill.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele Tongatapu Fika 1, ʻo tokanga ki he ʻai ke paasi ki he Minisita Takimamata foʻou ʻa e konga he vouti 11 ki he Takimamata hili koia ko e Lao Patiseti ʻoku fakataha kotoa ʻa e ʻu vouti koia he vouti 11. Fokotuʻu ʻe he Fakafofonga Fika 15 ke hoko atu pe ʻa e femeʻaʻaki he vouti 11 ʻi he tuʻunga ʻoku ʻiai kae toki aleaʻi ʻa e Lao Fakaangaanga Fika 4 fekauʻaki mo e mavahe ko ia ʻa e Takimamata.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele ʻEua ʻo tokanga ki he sino ko e Tourism Authority mo e hangē ʻoku fakafoki mai ʻe he Taki Mamata ʻa e ngaahi fatongia koia ki he Potungaue Taki Mamata pea ko e tokanga eni mei he kau pisinisi taautaha he Taki Mamata. Tokoni mei he Fakafofonga Nopele Fika 1 Haʻapai ko e tokanga naʻe fokotuʻu ke review ʻa e lao lolotonga ki he takimamata pea ʻe fakaleleiʻi ʻa e lao pea ʻe toki fakahu mai ia ko e Lao Fakaangaanga he 2015. Ko e tokanga he ʻoku ʻiai ʻa e Lao lolotonga pea ko e ha ʻa e meʻa ʻe hoko ki he lao koia? ʻA ia kapau ʻe fakapekia ia pea ʻoku nau hohaʻa kiai he naʻe ʻosi fai ʻa e ngaue lahi mo e consultation ʻo poupou fakapaʻanga ʻa Nuʻusila ki he founga lolotonga. ʻOku ʻiai ʻa e hohaʻa naʻa uesia heni ʻa e tuʻunga lolotonga he ʻe toe foki pe ʻa e marketing ia ki he potungaue, pe ko e founga motuʻa. Pe ʻe ʻiai ha uesia heni ʻo e tokoni mei Nuʻusila. Tali mei he Minisita Takimamata foʻou ʻoku ʻasi pe ʻa e tali ko eni he Palani Ngaue ʻa e potungaue naʻe ʻuluaki fakahu mai. ʻOku hā ai ko e Takimamata naʻe tolalo pea ko e ʻuhinga ʻe taha naʻe pehe ai ʻoku matavaivai hono fakamaketi ʻo e takimamata ʻe he Tourism Authority pea ʻoku ʻikai kenau maʻu ʻa e taukei ʻa e kau ngaue he potungaue. ʻOku makatuʻunga ai ʻa e ngaue ko eni ke fai ʻa e fakalelei.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele Fika 2 Vavaʻu ʻo tokanga he kuo ʻosi ngaue ʻa e Minisita Takimamata foʻou ia he ʻaho 1 ʻo Sune ka ʻoku teʻeki ke tali ʻa e Lao Fakaangaanga ko eni kuo fakahu mai ke fakalaoʻi ʻa e ʻave ʻo e Takimamata ki he Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi. Meʻa ʻa e Minisita Lao ʻo kole ke tali ʻa e Vouti ko eni kae toki hoko atu ki he Lao Fakaangaanga.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 15 ʻoku ʻikai ke tui ia ki hono toe fakatonutonu ko eni ʻo e Lao he ʻoku feʻunga pe ia hono fakahoko ʻe he Palemia ki Heʻene ʻAfio pea kapau kuo tali mei ai. Fokotuʻu aipe ke tali ʻa e Vouti 11.

Tali ʻa e vouti 11, teʻeki paloti, toki paloti fakaʻangataha.

Tohi tangi fika 9/2015 tuku ia ki he Puleʻanga kenau ngaue kiai.

VOUTI 12 & 13 – POTUNGAUE FAKAMAAUʻANGA & ʻOFISI ʻATENI SENIALE

Meʻa ʻa e Minisita Lao ʻo fakamaʻalaʻala ʻa e vouti. Kole ʻa e Minisita ke aleaʻi fakataha aipe mo e Vouti 13.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele ʻEua ʻo kole ke ʻoange ha fakamaau ki ʻEua mo ʻai ha fakamaauʻanga ai. Tali mei he Minisita ʻoku ofi mai ʻa ʻEua ki Tongatapu ni pea ʻoku faʻa lava fakamahina atu pe ʻa e fakamaau ki ʻEua. Kapau ʻe lahi ʻa e hia ʻi ʻEua ʻe ʻuhinga lelei ai ke fakahoko ia.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele Fika 1 Tongatapu ʻo tokanga ki he fakamole ʻa e Komisoni Fili he vouti ʻa e Fakamaauʻanga, ʻo kau ai mo e paʻanga ki he ʻOfisi Lord Chancellor. Kole ha fakamaʻalaʻala ki he ʻuhinga ʻoku fakamalumalu ai ʻa e ongo Vaʻa ko eni he Fakamaauʻanga. Tali mei he Minisita Paʻanga ko e Lord Chancellor ko eni ʻoku nau fehokotaki ʻi he Potungaue Fakamaauʻanga ʻoku tauhi ai ʻenau silini ʻo talu mei he 2013. Ko e Komisiona Fili ko ʻenau Lao ʻoku nau kei nofo pe he Potungaue Fakamaauʻanga.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Nopele ʻEua kapau ʻoku ʻikai ngaueʻaki ʻe he Houʻeiki Minisita ʻa e “hospitality” mo e “ngaahi monuʻia/benefits” pea ʻomai ia ʻo ʻave ki he ngaahi vouti kehe. Tali mei he Minisita Paʻanga ʻoku lava pe ia ʻo toki fehikitaki kapau ʻe ʻikai ngaueʻaki.

Tali ʻa e Vouti 12 mo e 13, teʻeki paloti, toki paloti fakaʻangataha.

VOUTI 14 – POTUNGAUE POLISI, PILISONE MO E TAMATE AFI

Fokotuʻu ʻe he Fakafofonga Fika 9 ke ʻai ha $50 he uike maʻae kau polisi fakakolo. Tali mei he Minisita Ngaahi Ngaue Lalahi ʻoku ʻikai ha lao ki he polisi fakakolo pea ʻoku fiemaʻu ia ke ʻuluaki fai ʻa e ngaue ia koia kae toki fai ha sio ki hano paʻanga.

Meʻa ʻa e Fakafofonga Fika 4 ʻo tokanga ki he ngaahi tohi ʻo tukuakiʻi ʻoku ʻiai ʻa e kau polisi maʻolunga ʻoku nau kau he tila maliuana pea ko e tukuakiʻi pe ia mei ha kau polisi. Fai ha tokanga ki ha potungaue kenau fai ʻa e fakatotolo pehe ni. Ke fakamoʻui mai ʻa e Anti-Corruption. Kole ki he Minisita ko eni ke fufulu e potungaue ke maʻa.

Fokotuʻu mei he Fakafofonga Nopele ʻEua ke fai ha ngaue ki he meʻa ni.

FALE ALEA

TOLOI ʻA E FALE ALEA KI HE PULELULU, 17 SUNE 2015, 10AM

Go to top