Summary Áho 17 ó Áokosi 2015
FALE ALEA Ó TONGA
FALE ALEA

Kole Éiki Sea ki he Houéiki Memipa ke nau fakatokangaí ange taimi tepile ó e ngaue á e Fale Alea mo kole ki he Éiki Palemia ke fakamanatu ki he Houéiki Minisita ko e folau ki muli kuo pau ke fakahoko mai e tohi poaki ke meaí é he Éiki Sea á e feituú óku í ai e Houéiki Memipa. Ke mohetolo e áahi faka-Fale Alea mei he ta’u kahaú kae lava ha ngaue ki he ngaahi fiemaú á e kakai ke lava kae fiefia e kakai.

Me’a ‘a e Éiki Palemia ‘o fakamalo ki he Éiki Sea mo e Houéiki Memipa á e lava e hilifaki kalauni pea kole fakamolemole ki he Éiki Sea ko e toloi á e Fale Alea ko e moúa á e Houéiki Minisita. Poupou ke toloi fakataú ua á e ááhi faka-Fale Alea pea óku ne poupou koeúhi he ko e ási atu he taú ki he taú ko e meá tatau ai pe.Fienga e Kapineti ke nau ako mei he ngaahi tonounou kuo nau fakahoko pea kole fakamolemole kapau ne í ai ha to kehekehe. Pea é óua é hoko e fetokehekeheáki ko ha meá ke fai ai ha fetaufehiááki fakafoítuitui.Tukupa ki he taumu’a ó e misiona ki he pule lelei. Fiemaú ki he media á e puleánga ke palanisi e ongoongo ke tuku atu.

Kole ‘a e Fakafofonga Nopele ó Éua óku ne tui óku íkai ke fiemaú ia ke toloi he ne kehe áupito pe ááhi atu ia he taú kuo ósi mo e meá ne óhake he taú ni. Ko e ngaahi fiemaú vivili á e kakai pea óku ósi fakamanavaí é he Konisitutone ia á e ááhi faka-Fale Alea. Lahi e maumau á e Media ko e íkai ke áve á e meá totonu. Óku íkai ke totonu ke áve é he Media énau fakakaukau.

Me’a ‘a e ‘Eiki Palemia ke poupou ki he media mo e nusipepa ke fai honau fatongia, pea ko honau fatongia ke siofi e ngaue ‘a e puleánga pea kapau óku te taéfiemalie pea áve ki he puleánga.

Me’a ‘a e ‘Eiki Sea ko e paánga ááhi óku íkai ke toe fiemaú ia ke fai ha ááhi faka-Fale Alea he óku ósi í ai énau tikite é fa í he taú pea óku totonu ke nau ngaueáki pe ia ke nau femahinoáki ai ki he ngaahi fiemaí vivili. Ko e paánga óku óatu ko e ómai mei he puleánga.

Kole ‘a e Fakafofonga ‘o Vava’u 15 naá lava ke toki fai ha sio ki ai he taú kahaú he óku íkai ha ílo ha taha ki he faliunga ó e taimi. Ko e taú ni ne fai e siofi ia ó e Vai honau vahenga ka ko e ha e faliunga ó taimi ke toki fai ha sio ki ai pea ke toki fai ha tuútuúni í he taú kahaú.

Me’a ‘a e Éiki Minisita Ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Taki Mamata. Ko e taú ni ko e taú makehe ia he ko e taú eni ne fai e hilifaki Kalauni ,pea fakahoko ai mo e fakaáliáli ngoue hilifaki kalauni. Í ai e fatongia ia ó e Houéiki Minisita mo e Houéiki Nopele pea pehe ki he Houéiki Fakafofonga ki he Éne Áfio.

Lau ó e Ngaahi Tuútuúni.

Paloti pea tali lau úluaki ó e Tuútuúni (Fakatonutonu) ki he Fili Fale Alea 2014 pea kole ke tuku hifo ósi lau Tuó Ua

Ngaahi Tuútuúni (Fakatonutonu) ki he Vahenga Malolo ó e Kau Tau á Éne Áfio 2014. Lau Úluaki: Loto ki ai toko 18. Lau tuó ua pea kole Fakafofonga Nopele ‘Uluaki ‘o Tongatapu ke tuku hifo ki he Komiti Kakato.

Ngaahi Tuútuúni (Fakatonutonu) ki he Tukuhau Paánga Hu Mai 2014. Lau Úluaki: Loto toko 18 pea ‘ikai ha Fakaha Loto. Lau Ua: Kole Fakafofnga Nopele Fika 1 ó Tongatapu ke tuku hifo ki he Komiti Kakato.

Ngaahi Tuútuúni ki he Fakamaauánga Polisi (Fakafofonga ó e Fakamaau Totonu) 2014. Lau Úluaki pea Loto toko 17. Íkai ha Fakahaloto. Lau Ua: Kole á e Fakafofonga Fika 2 ó Haápai ke tuku hifo ki he Komiti Kakato.

Ngaahi Tuútuúni ki he Vahenga Ngatangataánga ó e Vahenga Fili.

Malolo Taimi Nounou á e Fale Alea

Méa á e Tokoni Éiki Sea ne totonu pe ngaue ia hoó kau ngaue fakatatau ki hoó Ásenita.

Ngaahi Tuútuúni ki he Ngaahi Ngatangataánga ó e Vahenga Fili 2014. Lau Úluaki:Loto ki ai e toko 16

Íkai ha fakaloto ki ai. Lau Tuó Ua: Fokotuú Fakafofonga Nopele Fika 2 ó Vavaú ke tuku hifo ki he Komiti Kakato.

Ngaahi Tuútuúni (Fakatonutonu) Ki he Puleí ó e Toutai (Fakatolonga) 2014

Lau Úluaki: Loto ki ai toko 16 ‘o Íkai ha fakahaloto ki ai. Lau Tuó Ua pea Kole á e Fakafofonga Nopele Fika 2 ó Haápai ke tuku hifo ki he Komiti Kakato.

Fakaílo Faka-Fale Alea.

Ne tu’utu’uni e ‘Eiki Sea ke lau kae íkai ha femeááki ki ai fakatatau ki he kupu 87 ó e tohi Tuútuúni. Ke áve ki he Komiti Tuúmaú ki he Totonu á e Fale Alea ke nau vakaií kimuá pea toki fakahu mai ki he Fale Alea.

Meá á e Éiki Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Taki Mamata óku fiemalie pe ia ki he ngaahi tukuaki’i ko eni he ‘oku mahino mai eni ‘oku longomo’ui ai ‘a e politikale he fonua ni. Fiema’u pe ne ‘i ai hono faingamalie ke ‘oatu ha’ane tali. Ko e taha, ‘oku ‘i ai ‘a e conflict of interest he komiti.
Ne fai e femeááki pea ne í ai e taéfiemalie he Éiki Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Taki Mamata pea ne tuútu’uni e Sea ke ne meá ki lalo pea ne meá ki he Sea ke tuku éne tuútuúni fakatikitato he te ne fakaílo faka-Fale Alea ia.

Liliu ó Komiti Kakato.

Mālōlō houa Ho’atā

Ne meá á e Éiki Sea ke toó e tuútuúni fika 5 mei he áseniti he kuo ‘osi paasi ia pea ne feto’oaki ‘e he kau ngaue. Pea ke fakatokangaí é he Houéiki Memipa á e tuútuúni fika 52 moe 53 pea ke fakafoki ki he tuútuúni fika 49. Ko e tohi ne ómai pea ne lau pe konga kae tuku ki he Komiti ki he Ngaahi Totonu á e Fale Alea. Ne teéki ai ke ne fakatokanga ki he Éiki Minisita pea ‘e ‘ikai ke fai ha tautea.

Ne kole fakamolemole ‘Eiki Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Taki Mamata ki he Éiki Sea ko e átunga pe hono mamahií ó e fatongia pea kuo mateuteu ke fakafepakií fefeka mo fai ha’ane tali ki he ngaahi tukuaki’i. Fokotuú ke óange ha faingamalie ke fai ha kií tali ka ko e kole mo e fokotuú ki he Sea ó e Komiti ki he Totonu á e Fale Alea ke holomui kae lava ke toki fai hono fakamaauí ia ka óku ne fiefia ke taliui ki he Sea mo e Fale.

Éiki Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Taki Mamata.

Kole koeúhi ko e tokolahi ia he tohi ko eni mei Vavaú 15. Ne meá á e Tokoni Éiki Sea koe’uhi kuo ‘osi fai e kole fakamolemole ‘a e ‘Eiki Minisita fakatatau pe ki he kupu 53 ( C ). Pea ne kole ke ngaue’aki ‘a e 53 (2), ke tamate’i mei he lekooti ‘a e Fale ‘a e ‘ulungaanga ne fakahoko ‘e he ‘Eiki Minisita.

Fakaha é he Fakafofonga kakai ó Vavaú 15 naá ne ósi maau pe ia ke holomui pea ke tuku óua é toó mei he lekooti koeúhi koe kahaú. Kole fakamolemole ki he Tokoni Éiki Sea kae tuku pe lekooti ke fai ha ako mei ai.

Ne fakamanatu ai é he Éiki Sea ki he houéiki óku í ai énau fuakava pea ke tuku pe ki he Komiti ke fai énau ngaue ki ai.

Liliu Komiti Kakato.

Ne fai e femeáki í he TU’UTU’UNI FIKA 1/2015;NGAAHI TU’UTU’UNI(FAKATONUTONU) KI HE FILI FALE ALEA : Ne meá ‘a e Éiki Minisita Lao ó kole ki ha taha ó e Houéiki Memipa ne nau í he Kapineti he taú kuo ósi ke ne tokoni ki hono fakamaálaála ó e Lao he ko e Lao eni ia mei he taú kuo ósi. Ne meá á e Fakafofonga Nopele Fika Úluaki ó Tongatapu ó pehe ko e Lao mahuínga eni koeúhi ko e fiemaú ke malava ke fai é he ófisa faifili éne ngaue ki ha paloti é taéáonga pe maumau. Ne palotií pea tali he loto ki ai á e toko 18.

Ne hoko atu ai pe ki he TU’UTU’UNI FIKA 2/105 KI HE NGAAHI TU’UTU’UNI (FAKATONUTONU) KI HE VAHENGA MALOLO ‘A E KAU TAU ‘A ‘ENE ‘AFIO. Ne meá á e Fakafofonga Fika Úluaki ó e Houéiki Nopele ó Tongatapu ko e toki fuofua taimi eni ke fakahu mai ai e vahenga ó e kau Tau Maluí á Éne Áfio ki he Fale Alea. Ko e fatongia ó e potungaue ko eni óku í he tuúnga maólunga. Ne poupou ki he fokotuú ko eni á e Fakafofonga ó e Kakai ó Vavaú 15 pea pehe ki he Fakafofonga Fika 3 ó e Hou’eiki Nopele ó Tongatapu. Ne fakamahino é he Éiki Minisita ki he Fonua mo e Kau Tau á Éne Áfio ko e tali ó e tuútuúni ko eni é fakafoki ki he 1994. Ne paloti pea tali í he loto ki ai á e toko 18.

TALI MO E TU’UTU’UNI FIKA 3/2015; NGAAHI TU’UTU’UNI (FAKATONUTONU) KI HE TUKUHAU PA’ANGA HU MAI 2014 ‘I HE LOTO KI AI ‘A E TOKO 16 KAE ‘IKAI LOTO KI AI ‘A E TOKO 1.

TALI MO E TU’UTU’UNI FIKA 4/2015 : NGAAHI TU’UTU’UNI KI HE FAKAMAAU’ANGA POLISI (FAKAFOFONGA ‘OE FAKAMAAU TOTONU) 2014 ‘I HE LOTO KI AI ‘A E TOKO 17 .

NE TU’UTU’UNI E SEA KOMITI KAKATO KE FAKAFOKI TU’UTU’UNI FIKA 5/2015 KI HE NGAAHI TU’UTU’UNI KI HE VAHENGA NGATANGATA’ANGA ‘OE VAHENGA FILI 2014 FAKATATAU KI HE TU’UTUUNI ‘A E ÉIKI SEA HE NE ‘OSI TALI IA HE TA’U KUO ‘OSI.

PALOTI PEA TALI ‘A E TU’UTU’UNI FIKA 6/2015 : NGAAHI TU’UTU’UNI (FAKATONUTONU) KI HE PULE’I ‘O E TOUTAI (FAKATOLONGA) 2014 ‘I HE LOTO KI AI ‘A E TOKO 14 hili ia hono fakamaálala ko e Lao ko eni ne ósi pe ia ki he taú kuo ósi.

Liliu ó Fale Alea.

Hili e Lipooti á e Fakafofonga ó Tongatapu fika Úluaki ne hoko Tuútuúni ai pe Éiki Sea ke palotií e lau tuó ua ó e ngaahi tuútuúni ó kamata mei he Tuútuúni fika 1/2015.

Paloti Lau tuó ua Tuútuúni Fika 1/2015 Ne loto kotoa ki ai houéiki toko 19. Lau tuó tolu. Loto ki ai toko 19

Paloti lau tuó ua ‘o e tuútuúni 2/2015 loto ki ai toko 19 .Lau tuó tolu: 19

Paloti lau tuó ua ‘o e tuútuúni 3/2015 Loto ki ai toko 16 Íkai loto ki ai e tokotaha. Lau tuó tolu loto ki ai toko 18 pea Íkai loto ki ai toko 1.

Paloti lau tuó ua ‘o e tuútuúni 4/2015 ne loto ki ai toko 18 pea Íkai ha fakaha loto

Lau tuó tolu loto ki ai e toko ki ai e toko 19.

Paloti lau tuó ua ‘o e tuútuúni 6/2015

Ne kole á e Fakafofonga Nopele Fika 2 ó Vavaú koeúhi ko e lao ni ia kuo ósi mate ia, ka óku ne ósi ílo pe é ia á e founga ngaue.

Ne meá mai Éiki Miniista Lao ko e fakalaoí pe eni ia telia naá í ai ha hopo ko hono maluí pe ia ó e puleánga. Ne palotií e lau tuó ua loto ki ai toko 18
Íkai ha taha é loto ki ai.Lau tuó 3 pea loto ki ai e toko 16.

TOLOI Á E FALE ALEA KI HE 10:00AM Ó E TUSITE 18 Ó ÁOKOSI 2015

Go to top