Áho 18 ó Áokosi 2015
10:00AM
FALE ALEA Ó TONGA
FALE ALEA

Ne toloi miniti é 15 koe íkai ke maú e vaeua ó e tokolahi ó e Fale Alea.

Kole á e fakafofonga ó e kakai ó Vavaú 15 ke fetongi á e Ásenita ke óhake á e Lipooti ki he fika 5 he óku fekauáki ia mo e Tohi Tangi.

Ne fokotuú é he Palemia ke lau e tohi fakaílo ó e Minisita Malolo ko Clive Edwards he ne íkai ke lau ia he Fale Alea. Ne fokotuú ai pe é he Palemia ke fai hano vakaií e lekooti á e Fale Alea. Ne tuútuúnni e Éiki Sea ke í he fokotuú á e Nopele ó e Ongo Niua ke tuku ke maau e lipooti mai á e Komiti ki he Ngaahi Totonu á e

Fale Alea.
Ne fakahoko ai pe hono lau ó e fakaafe folau ki he Éiki Nopele ó e Ongo Niua. Ne kole á e Éiki Palemia ki he fakafofonga ke folau pea foki mai mo ha founga é taha he kuo senituli hono malangai ó e taéfaitotonu ka óku kei hoko pe ia.

Ne tali e fakaafe folau ko eni í he loto ki ai á e toko 16 pea íkai ha fakaha loto.

Lipooti fika 7 á e Komiti ki he Ngaahi Totonu á e Fale Alea.

Ne fakama’ala é he Sea ó e Komiti á e lipooti fika 7 pea ne kole á e Éiki Minisita ó e Ngaahi Ngaue Lalahi ke tuku hifo ki he komiti Kakato hili hono lau.

Ne hoko atu e lau ó e lipooti ni pea tuku ai pe ki he Komiti. Ne lau mo e tohi tangi fika 10 ó e 2015 pea ne fokotuú ke tuku hifo ki he Komiti Kakato.

Komiti Kakato>>>>

Ne meá á e Éiki Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Taki Mamata fekauáki mo éne tohi ne makatuúnga mei ai e lipooti á e Komiti. Ka ne fakafehuía ai é he Fakafofonga Nopele Fika 2 ó Vavaú ke nofo pe ki he Ásenita ne tuku hifo mei he Fale Alea pea ne tonu ke ne kole ia ki he Éiki Sea ke lau éne tohi í he Fale Alea.

Ne fakamaálaála mai é he Fakafofonga Nopele Fika 1 ó Haápai ko e lipooti ne makatuúnga ia he fokotuú tuútuúni fika 4 ne fakahu mai é he Éiki Minisita.

Ne fokotuú é he Fakafofonga Nopele ó Éua ke foki ki he Lipooti pea ne tuútuúni pe á e Sea ó e Komiti Kakato ke fakamaópoópo mai e Éiki Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi moe Taki Mamata. Ne fokotuú é he Éiki Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Taki Mamata óku íkai ke maú e fakamaau totonu.

Ílo hoáta.

Meá á e Éiki Sea ki he meá ne tokanga ki ai e Palemia fekauáki mo e tohi fakaílo ó e Minisita Lao malolo. Óku kei fai e fekumi ki he founga ne fakahu mai áki á e tohi ki he Fale Alea. Kole ki he Houéiki ka í ai ha mea óku nau tokanga ki ai pea fakahu mai ki he ófisi.

Liliu ó Komiti Kakato.

Hoko atu lipooti fika 7 mei he Komiti Ki he Ngaahi Totonu á e Fale Alea.

Ne meá á e Palemia ke fakamahino óku tatau pe á e totonu ke kei ngaueáki pe é he Minisita hono lakanga ko e fakafofonga ó e kakai ke ne fakahu atu ha Lao pe fokotuú fakataautaha. Fokotuú é he Palemia óku totonu ke kau e Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Taki Mamata ki he Komiti Fakalakalaka á Vavaú ka ne toki fakamahino é he Fakafofonga Nopele Fika 2 ó Vavaú moe Fakafofonga ó Vavaú 15 óku memipa pe á e Fakafofonga í he Komiti pea ne fakamoóni pe ki ai e Éiki Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Taki Mamata.

Ne hoko atu e femeááki ki he Fakafofonga fika Úluaki ó e Houéiki Nopele ó Haápai, ó ne fakamaálaála ai á e kehekehe ó e fatongia ó e Kapineti moe kau Fakafofonga kakai. Ko e fakaámu ke fakahu mai pe meá ai ‘a e kau Fakafofonga ó e Kakai í he Fale Alea kae fakahu é he Houéiki Minisita ia mei he Kapineti.

Meá á e Fakafofonga Nopele Fika 1 ó Tongatapu óku íkai ke ne tui ki he liliu ó e Konisitutone he óku sai pe ia mo éne tuú lolotonga. Ko e tohi tangi ki he hiki e vahenga e kau ófisa kolo ne ósi í he étisimeti ia á e potungaue ki he ngaahi Ngaue Fakalotofonua.

Ne fakatokanga tuó ua á e Sea óe Komiti kakato ki he Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Fakafofonga Nopele Fika 2 ó Vavaú.

Ne meá mai e Éiki Minisita Lao óku íkai ke í ai ha maumau é hoko he lipooti ko e monomono pe ia ki he tuútuúni.

Ne hoko atu e femeááki ia ki he tohi tangi ki he palau. Pea ne meá á e Sea ke fakafoki mai e femeááki he lipooti.

Ne meá á e Fakafofonga Fika 15 ó Vavaú fekauáki mo e fatongia ó e Komiti Tuúmaú ki he Ngaahi Totonu á e Fale Alea á ia ko e kupu 176. Ne hoko atu ai pe Fakafofonga ki hono fakamaálaála ó e lipooti. Ne fakamamafaí é he Fakafofonga á e fiemaú ke óua é fakamuómuá á e fiemaú fakataautaha.

Ne íkai ke fiemalie ki heni á e Éiki Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Taki Mamata óku íkai fai ha teke ó ha meá fakafoítuitui. Ne hoko atu ha meá á e Fakafofonga Nopele Fika 1 ó Haápai ke ne fakamaálaála é ia he kuo íkai toe fie fanongo e Éiki Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Taki Mamata ia ki he Fakafofonga ó Vavaú 15. Ka ne meá e Éiki Minisita óku ne fie fanongo pe ia ki he Fakafofonga.

Malolo>>>>>>>>> 3pm.

Ne hoko atu ai pe Fakafofonga ó Vavaú 15 ki hono fakamaálaála e ngaahi fokotuú í he lipooti. Ne hoko atu ki he Fakafofonga Nopele ó Éua ó ne fakamamafaí á e mahuínga ke tuúmaú pe kupu 62 ia ó e Tohi Tuútuúni he ko e Kapineti ia óku í ai e koloa mo e monuía ó e fonua pea ko eni é toe hopo mai pe Kapineti ia ke nau toe fai e fatongia óku íkai ke tuku mai ki he toenga ó e Houéiki Fakafofonga. Ne meá mai e Éiki Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Taki Mamata óku íkai ke fai ha meá fakakemipeini hono ómai ha tohi tangi he ko e totonu fakakonisitutone ia á e kakai.

Ne poupou mai e Éiki Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Taki Mamata ke óua naá ueí e Konisitutone kae tuúmaú pe ia. Ne meá á e Fakafofonga Nopele ó Éua koeúhi ko e fatongia ó e Minisita óku ne maú é ia e monuía mo e fatongia pea vahe lahi nautolu kae vahe siísií pea ne meá mai e Éiki Minisita Ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Taki Mamata óku nau fakahoko e fatongia é ua pea óku vahe ua pe mo e Nopele ia. Ne fokotuu é he Fakafofonga ó Vavaú 15 ke toó á e monomono ki he Konisitutone kae liliu ki he Tuútuúni. Ne íkai ke loto ki heni á e Éiki Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Taki Mamata áki éne tui óku fiemaú álu fakataha pe á e liliu ki he tohi tuútuúni. Ne fehuí é he Fakafofonga Nopele Fika 1 ó Haápai ki he Palemia pe óku ne poupouí pe ia fokotuú á e Éiki Minisita.

Ne fai e femeááki pea mo e hoko á e taimi pea liliu ai pe á e ki he Fale Alea pea toloi ai pe ki he 10:00am ó e áho Pulelulu 19 ó Áokosi 2015.

TOLOI E FALE ALEA KI HE 10:00AM, PULELULU 19 Ó ÁOKOSI 2015.

Go to top