Áho 20 ó Áokosi 2015
2:00PM
FALE ALEA Ó TONGA

FALE ALEA

Ne toloi á e Fale Alea í he houa pongipongi ko e íkai ke maú á e vaeua ó e Houéiki Memipa pea ne toki hoko atu he houa efiafi. Ko e houéiki Memipa é toko 16 ne nau maú Fale Alea í he houa efiafi. Kole á e Fakafofonga Nopele ó e Ongo Niua ke fai ha tokanga ki he ngaahi feinga ke pukepuke e molumalu pea óua é fai ha lea taétaau mo fakafoítuitui pea ke nofo ki he tefitoí fatongia he ko e paánga á e kakai óku vaheáki é he houéiki Nopele. Ne fakatonutonu é he Fakafofonga Nopele Fika 2 ó Vavaú óku íkai ke fai ha lau fakafoítuitui he Fale. Ne meá á e Sea óku fakatokangaí pe á e fakatokangaí á e meá ko ia, pea óku moóni he ko e taimi lahi óku tuku e issue he tafaáki ko ee kae hoko atu ia he meá kehe pea ko e meá ia óku fai ai e fetokehekeheáki.

Ne fakaha é he Fakafofonga Nopele Fika 2 ó Vavaú á éne hohaá koeúhi ko e tokotaha fakahoko ongoongo í he Ófisi Palemia mo hono vahenga á ia óku $400 pe $500 í he áho. Óku fakatokangaí é he kakai ó e fonua á e ngaue halaáki e paánga tukuhau á e fonua. Ne toe hoko atu e Fakafofonga Nopele Fika 2 ó Vavaú ki he 70,000 ko e moúa ó e Minisita í he taha ó e ngaahi vaka á e Puleánga.

Tuku hifo ki he Komiti Kakato á e ngaahi lipooti fakataú. Ne meá á e Fakafofonga Nopele Fika 1 ó Tongatapu koeúhi ko éne hohaá ki he niíhi ko ia ne nau fakamatala fuakava pehe ki he kau ngaue ne ómai énau fakamatala ó fakahu mai fekauáki mo e fakaílo Faka-Fale Alea pea ko éne kole ke maluí mo tokangaí makahe kakai ko eni kae óua kuo kakato e ngaue. Ka ne fakaha é he fakafofonga ó e kakai ó Vavaú 15 kuo fetuútaki mai á e tokotaha naá ne fai e fakamatala fuakava kuo ósi tuku ange á e houa ia é 24 ke fai haáne tali. Ne kole ai pe fakafofonga ki he Palemia mo e Fale é lava ke maluí á e kakai pea kei lava ke maluí ai honau leó.

Ne meá mai e Éiki Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Taki Mamata óku ne tui tatau pe ia mo e Fakafofonga Nopele pehe ki he fakafofonga. Naá ne pehe é íkai ke fai ha tuútuúni fakavalevale pea é íkai ha tuútuúni kiate kinautolu. Ne fehuí é he Éiki Sea pe kohai ne faitohi pea ne fakaha mai é he Éiki Minisita ia ko e pule pe ia ó Vavaú.

Ne fai e femeááki pea ne meá á e Éiki Sea ke tuku ki he Palemia ke fai haáne tuútuúni faka-Kapineti ki hono maluí ó e kakai ne nau fakamoóni ki he tohi fakaílo. Ne fakaha é he Palemia ko e moóni pe á e vahe ia á e tokotaha ne hohaá ki ai á e Fakafofonga Nopele. Ne fai e femeááki pea ne meá mai e Éiki Palemia ó kole ki he Fakafofonga Nopele pehe ki he Fale Alea ke fakaleleií e femeááki pea ne kole fakamolemole ki he Fakafofonga Nopele óku mooni kotoa e ngaahi meá ne meá ki ai e Fakafofonga Nopele.

Ne liliu ai pe Fale ó Komiti Kakato>>>>

Ne fehuí é he Fakafofonga Nopele Fika 1 ó Haápai ki he Palemia pe ko e ha haáne meá ki he kaveinga fekauáki mo e faú lao fakataautaha á e Houéiki Minisita. Ne meá á e Éiki Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo eTaki Mamata ó kei taukaveí ke kei tuúmaú pe á e kupu ó óua é ueí. Ne fehuí á e Fakafofonga ó Tongatapu 4 ki he Éiki Minisita pe óku í ai ha faingataá he Kapineti kapau te nau kole haánau meá fakafoítuitui he Kapineti. Ne meá á e Minisita óku muómuá e fiemaú ia á e kakai. Ne tokoni e Fakakfonga Nopele Fika 1 ó Tongatapu ó ne fakaha éne manavasií ko e pehe é he Minisita ko e 12 miliona óku patiseti pea ko e 69 miliona ke kumi mei ha kautaha tokoni mei muli. Ne meá mai leva e Palemia é íkai lava ke ne taófi e Minisita he óku ne leaáki hono fatongia ko e fakafofonga ó e kakai.

Ne hoko atu ki he meá á e Fakafofonga Nopele Fika 1 ó Tongatapu á éne fakamamafaí ke kehekehe á e ongo lakanga Fakafofonga mo e Minisita. Ne kole á e Palemia fefe ke tuku ange ki he Kapineti ke fai haánau toe talatalanoa ki ai.

Ne fokotuú é he Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Taki Mamata ke toó á e fokotuú úluaki pea ke tali á e toenga. Ne poupou ki heni á e Minisita Paánga he óku fepaki e Konisitutone ia kapau é toó. Ne meá mai á e Fakafofonga Nopele ó Éua fekauáki mo e kupu 75 pea telia naá talangataá ha taha í he Puleánga ki he Fale Alea pea é fakaílo faka-Fale Alea leva ia.

Ne meá mai á e Fakafofonga Nopele Fika 3 ó Tongatapu, ko e taumuá e fokotuú ke óua é fepakipaki á e e ngaahi mafai.
Ne fokotuú ai é he Fakafofonga Nopele ó Éua ke fakapapauí óku maluí kinautolu ne í ai énau fekauáki mo e tohi tangi. Ne fakaha ai é he Fakafofonga Fika 15 ó Vavaú kuo ne maú e fetuútaki mei he tokotaha ne fakamoóni he tohi fakaílo mei Vavaú kuo ósi tuku ange á e houa é 24 ke fai ange haáne tali ki he tohi é tolu. Ne fakaíkaií é he Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Taki Mamata haáne ílo ki heni he ko e ngaue pe ia á e pule í Vavaú pea k oe meá ia ki he paiki ko e koloa a e puleánga ke fakafoki.

Ne hoko atu e femeááki pea ne tuútuúni e Sea ke paloti ka ne kole á e Minisita Lao pea poupou ke fakafoki ange á e fokotuú ia ki he Kapineti kenau vakai ki ai pea nau toki foki mai mo haánau tali kae tali e toenga ia ó e ngaahi fokotuú. Ne hoko e taimi pea tuútuúni e Sea ó e Fale Alea ke toloi e Fale ki he taimi 10 pongipongi Monite ko hono 24 ó Áokosi.

TOLOI Á E FALE ALEA KI HE 10:00AM MONITE 24 Ó ÁOKOSI

Go to top