Fakamā’opo’opo Feme’a’aki Fale Alea

‘Aho: 25 ‘Akosi 2015

Hili ‘a e lotu mo e tali ui ne me’a ‘a e ‘Eiki Seá ‘o fakahā ki he Fale Alea koe’uhí ko e kole mei he Puleánga ki hono ‘amanaki tanupou ‘e he Éne Áfio ‘a e ngāue ki he St. George Palace pea ke toloi ai pe ‘a e Fale Alea hili ‘a e mālōlō he taimi 12 pm ki he 10 pongipongi Pulelulu ko hono 26 ‘o ‘Aokosi.

Ne me’a ‘a e ‘Eiki Sea ‘o e Fale Alea ki mu’a pea fakahoko mai ‘e he Sea ‘o e Kōmiti Ki he Totonu ‘a e Fale Alea ke lau ‘a e tohi fokotu’u ‘a e Minisita ki he Ngaahi Ngāue Lalahi mo Takimamata. Hili hono lau e fokotu’u Faka-Fale Alea ne hoko atu ai pe ki hono lau e Līpooti fika 9 ‘a e Kōmiti ki he Totonu ‘a e Fale Alea.

Ne fokotu’u ‘e he Minisita Ki he Ngaahi Ngāue Lalahi mo e Takimamata ke tukuhifo ki he Kōmiti Kakato pea ne fakama’ala’ala ‘e he Sea ‘o e Kōmiti ki he Totonu ‘a e Fale Alea Sāmiu Vaipulu ki he fokotu’u ‘a ia ‘oku ‘ikai ke nau tali ‘a e fokotu’u ne fakahū mai ‘e he ‘Eiki Minisita. Ne me’a ‘a e ‘Eiki Nōpele ‘o Niuá óku fakaloloma ‘a e fokotu’ú koe’uhí ‘oku hangē eni ia ‘oku ne faitu’utu’uni mai e Executive ki he Fale Aleá. Pea ne kole ai ki he Minisita ke falala ki he Lao mo e ngāue ‘a e Fale Alea.

Ne me’a mai heni ‘a e ‘Eiki Minisita ki he Ngaahi Ngāue Lalahi mo Takimamata fekau’aki mo ‘ene fokotu’u koe’uhí ko e kau Vava’u he Kōmiti. Ka ne fakatonutonu ‘e he Sea ‘o e Kōmiti Lord Fusitu’a ‘oku ‘ikai , pea ne toe tukuaki’i e kōmiti ne fakamole e pa’anga mo e ta’emaau ‘enau ngāue. Ka ne fakatonutonu ‘e he Sea ‘o e Fale Alea ne ‘ikai ko e kōmiti ne hala énau ngāue ka ko e minisita ne kole ke ‘oange hano faingamalie pea ko e ‘uhinga ia ne toe fakafoki ai ki he Kōmiti.

Ne fakatonutonu ‘e he fika fā ‘o e Tongatapu ‘oku faitotonu mo fakahoko lelei ‘e he Kōmiti honau Fale pea ‘oku nau faingata’a’ia koe’uhí ko e fiema’u ke ‘oange ‘a e faingamalie ma’a e minisita pea ne fokotu’u ai pe ke tali e Līpooti. Ne meá mai e Palēmia ‘o tali ke holomui ‘a e fokotu’u ‘a e Minisita pea ke fakahū ‘ene tali ki he Kōmiti pea ke tu’umaú mo e mēmipa ‘o e Kōmiti.

Ne tali ke holomui e fokotu’u ‘a e ‘Eiki minisita pea ke hoko atu e ngāue á e kōmiti. Kimu’a pea liliu Fale Alea ne me’a mai e Nōpele fika ua ‘o Vava’u ‘o kole ki he Palēmia ke tuku ki tu’a e ni’ihi e Kapineti ‘o fekau’aki eni moe $500,000 óku teu fakatau’aki ‘a e Vava’u Construction. Ne fakatonutonu ‘e he Minisita ki he Ngaahi Ngāue Lalahi mo e Takimamata ‘oku ‘ikai ke totonu ‘a e ngaahi me’a ne ‘ohake ‘a e ngaahi me’a ‘oku ‘ikai ke mo’oni ka ne fakamamafa’i ‘e he Tu’ilakepa ‘oku mo’oni e me’a ko ia na’a ne tuku atu ki he Pule’anga.

Ne tu’utu’uni ai pe ‘e he ‘Eiki Sea ke mālōlō ‘a e Fale.

Kōmiti Kakato

Ne liliu ai pe ‘o Kōmiti Kakato.

Ne hoko atu e feme’a’aki ‘i he fakamatala fakata’u ‘a e Potungāue ‘Atita ‘aki ha me’a ‘a e Fakafofonga ‘Eiki Nōpele ‘o ‘Eua ‘a ‘ene hoha’a koe’uhí ko e fehaalaaki ‘o e ‘aho ni pē ‘e tali ki ha ta’u ‘e taha pē ‘e ngofua ki he Fale ke nau tuútuuni. Ne fakama’ala’ala ‘e he Eiki Minisita Lao ko e tu’u ‘a e Lao kuo pau ke ‘omai fakata’u e Ngaahi Līpooti pea ‘oku Lao ‘a e taimi ka ‘oku ‘i he Lao pē ia ke tu’utu’uni ‘a e Eiki Sea pea ne toe fakamahino ‘e he Palēmia e malava ka ‘i ai ha me’a ‘oku fiema’u fakavaveve.

Ne fokotu’u ‘e he palēmia ke fakalelei’í e ngaahi vaivai’anga pea ke ‘oua ‘e toe hoko. Ne toe hoko atu e ‘Eiki Nōpele ‘o ‘Eua pe ‘oku malava ke ‘i ai ha tu’utu’uni ‘a e Fale Alea ki ha ngāue ‘a e ‘Atita.

Ne fehu;i ‘e he Nōpele fika ua ‘o Ha’apai kapau ‘e ‘i ai ha mole lahi ha potungāue ‘e lava ke fai ha ngāue ki ai pe ko e tali pē.Ne me’a mai ‘a e Éiki Minisita Pa’anga, ‘oku ‘i ai e Kōmiti Pa’anga ‘oku malava ke nau ngāue ki ai pea ‘oku toe ‘i he mafai pē ia ‘o e ‘Eiki Sea he ‘oku ‘i he malumlalu pē ‘o e Eiki Sea ‘a e ‘Atita. Ne fakamahino ‘Eiki Minisita Lao ‘oku ‘atā pe ki he Sea ia ke tu’utu’uni mo e Falé ki hano ‘atita’i ha potungāue pea ‘oku ‘atā pē ia.

Ne fakamamafa’i ‘e he Fakafofonga ‘o Vavaú 15 ‘oku fiema’u ke fai ha ngāue ia ki he Konisitūtone koe’uhí k e Līpooti ‘oku lele fakata’u ia pea mo e ta’u fakapa’anga ‘oku mei Sune ia ki Siulai. Na’a ne fokotu’u ai ke tali e ngaahi fokotu’u ko ia mei he līpooti kae lava ke lele lelei e ngāue he kaha’u. Ne hoko atu e Fakafofonga ‘o e Kakai ‘o Ha’apai 12 fekau’aki eni moe Fakamā’opo’opo Fakalūkufua ‘o ne pehē ‘oku ‘i ai e gap lahi ‘i he ngāue ‘a e ‘ofisi ko ení. Ne fehu’i ‘e he fakafofonga pē kuo fai ha ngāue ki he ngaahi me’a ‘oku hā he līpootí ko e tukukehe ‘a ia ‘oku tupu mei ai ‘a e ‘ikai ke maa’usia . Ne fakama’ala’ala ‘e he Minisita Polisi, Pilīsone mo Tāmate Afí ko e ‘uhinga ‘o e fo’i lea ko e Koloa Ngaohi ki he fo’i lea ko e output.

Ne meá mai e ‘Eiki Minisita ki he Ngaahi Ngāue Lalahi mo Takimamata ko e ngaahi līpooti he ta’u ko eni ‘e fā kuo hili ko e me’a tatau pē pea lahi e ngaahi palopalema ‘i he kotoa e ngaahi potungāue ‘a e Pule’angá.

Toloi Fale Alea ki he 10 pongipongi ‘aho 26 ‘Akosi 2015

 

Go to top