Fakamaópoópo ó e Ngaahi Femeááki í he Fale Alea ó Tonga
Áho úluaki ó Ókatopa 2015
10:00AM
FALE ALEA

Hili a e lotu mo e tali ui ne meá mai e ‘Eiki Sea Leóleó ó talitali e Houéiki Memipa ne meá mai e Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Minisita Ako Leóleó á éne fakamahino óku íkai ha tuútuúni ia á e potungaue ke fekau ha faiako pe puleako ke fai ha ngaahi meááki ki ha sivi ka é íkai taófi ai ha matuá te nau poupou pe ko e PTA ke ngaahi meákai. Ne hoko atu e Minisita ki he ngaue óku fai í hono feingaí ke fakaleleií e va mo e ke fakaápiako. Naá ne meá ai é í ai e Lao ke fakahu ki he Kapineti kae toki fakahu mai ki Fale Alea ke monomono á e Lao Ako pea ke óua é ngaue popula á e fanau he fuhu faka-kolisi. Ne nau fokotuú mai ha tautea ke nau ngaue moúa pe he Tokonaki pea fakakaukau ke fakakau mai mo e matuá. Ko e ua ko e moúa paánga pea ko e tolu ko e kinisi ko e fika fa ko e ngaueáki ó e spray.

Ne fehuí é he Fakafofonga ó Haápai 13 pe ko e ha e úhinga ó e fuhu á e fanau ako fefine he óku ne tui ko e fuhu ko e kaumeá taha. Ne meá mai e Minisita ko e úhinga úluaki ko e íkai ke ofi ía Kalaisi pea ko e ua ko e palopalema ó e mihi átosi mo e penisini.

Malolo>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ne hoko atu ai pe ki he Minisita Polisi á éne fakamalo ki he Minisita Ako Leóleó pea ne fokotuú ke fai pe é he kau polisi fefine hono tautea ó e fanau fefine. Ne poupou mo e Fakafofonga Nopele Fika 2 ó Haápai. Ne toe kole fakamaálaála é he Fakafofonga Nopele ki he Minisita Paánga fekauáki mo e paánga ko ia óku ha ai e ímisi ‘o Tupou V pea ne fakamaálaála é he Minisita Paánga ko e paánga ko ia ne ósi áneafi ka ko e áho ni ko e Pangike Pule pe tenau tali ke fakafetongi e paánga ko ia.

Ne fokotuú é he Fakafofonga ó Tongatapu 9 ke fokotuú ha Fakamaauánga ki he toútupu pe teen court ke feinga ke fakaleleií e ‘ulungaanga ó e fanau ko ia óku nau fuhu. Ne hoko atu e Fakafofonga ki heéne tokanga ki he niíhi ko ia óku fakafoki mai mei muli he óku lahi e palopalema óku hoko ko e fakatupu é he faáhinga ko eni.

Ne lau leva á e Tohi Tangi fika 17/2015 felaveí eni mo e Uafu ko Vuna ke taófi hono lisi é he Poate Taulanga. Ne fehuí é he Fakafofonga Nopele o Éua ki he pule’anga pe óku fai ha lisi ó e uafu pe íkai. Ne meá mai e Minisita Fonua óku ngofua pe ia ke lisi he ko e kelekele pe ia ó e Kalauni óku lisi é he puleánga.

Ne hoko atu ai pe ki he Tohi Tangi fika 18/2015 fekauáki mo e uafu Fa ua pea ne loto á e Fakafofonga ke fakahu pe mo ia ki he puleánga. Ne hoko atu ai pe ki hono lau ó e Tohi Tangi fika 19/2015.

Ne fakamaálaála é he Fakafofonga ó Haapai 13 mo éne fakaha óku ne loto lelei ke tuku mo ia ki he puleánga. Ne meá mai e Fakafofonga Nopele ó Éua á ‘ene tokanga ki he natula ó e tohi tangi ko eni mei he ongo tohi tangi úluaki mo e ua. Naá ne kole ki he pule’anga kenau fakamahino mai e tuúnga óku í ai e uafu pehe ki he totongi mei Éua mo Haápai.

Ne fakamalanga mei he Fakafofonga ó Tongatapu Fika 4 ke fakapapauí mai e ngaahi totongi he óku lahi e hohaá ‘a e kakai ki he ngaue ‘a e Poate Taulanga. Ne hoko atu ki ha fakamalanga mei he Fakafofonga ó Vavaú 15 éne hohaá ki he totongi ko ia óku ngaueáki é he poate he ko e uafu ia ó Vavaú, Haápai, Éua mo e ongo Niua ne fai e kole ke óua é í he malumalu e Poate.

Ne meá mai e Palemia Leóleó óku kei nofo pe ngaahi uafu í Tokelau he Malini pea óku teéki ai ke fai ha foaki ia ha lisi pe ha tuútuúni ka ko e kole ke tukuange ke fai haánau ngaue.

Ne malolo he hoaáta pea ne íkai ke lava ha fakataha he efiafi koeúhii ne íkai ke maú e tokolahi ke fai ha fakataha. Ne toloi ai pe Fale ki he Monite.

TOLOI Á E FALE ALEA KI HE 10:00AM Ó E ;AHO MONITE 5 Ó ÓKATOPA 2015.
FALE ALEA

Go to top