Latest News In Tongan

Capture

THE soft opening ceremony of the Legislative Assembly today was officially opened by three Nobles of the Realm.

Fale Alea ‘o Tonga

POLOKALAMA

Huufi Fakalotofale ‘o e Fale Alea ‘o Tonga


Tu’apulelulu 11 ‘o Sanuali 2018

‘Eiki Sea ‘oku ou tuku ‘a e fakafeta’i ki he ‘Otua Mafimafi he’etau to e a’usia mai ki he ta’u fo’ou ni. Kuo lava lelei ‘a e fili Fale Alea ‘o e 2014. Pea kuo kakato mo e ngāue ki he fili ‘o e Palēmia pehē ki he Sea ‘o e Fale Aleá mo hono Tokoni, pea ki he fili ‘e he Palēmia ‘a e ngaahi lakanga ki he Pule’anga fo’ou.

Go to top