KUO kamata faifatongia ‘a e Fakafofonga Kakai Tongatapu 5 ‘i he lakanga ko e Minisita Pa’anga mo e Palani Fakafonua kamata lau mei he Falaite kuo’osi.

Ko e fetongi eni ‘e Dr. ‘Aisake Eke ‘a e minisita pa’anga malolo Lisiate ‘Akolo hili ‘a hono fekau’i ke fakafisi mei he lakanga Minisitā ‘i he kamata’anga ‘o e ta’u ni.

‘I hono faka’eke’eke ‘o Dr. Eke ‘e he Ongoongo ‘o e Fale Alea ‘o Tonga, na’a ne pehē ko e “fatongia ni ‘oku ‘ikai ha me’a ia ‘e fo’ou ‘i he lau ‘a e ‘Eiki Minisitā Fo’ou ki he Pa’anga & Palani Fakafonua, he na’a ne faifatongia pē ‘i he Potungāue ‘i he ta’u ‘e 24 kimu’a pea ne toki hoko ko e Fakafofonga Fale Alea ma’a Tongatapu 5,” fakatatau ki he me’a ‘Eiki Minisita Pa’anga fo’ou.

Pehē ‘e Dr. Eke ko ‘ene faka’amú ke ngāue fakataha ‘a e Fale Aleá mo e Pule’angá mo fepoupouaki ki he langa fakalakalaka mo langa hake ‘a e tu’unga faka’ekonōmika hotau fonua.

‘I hono faka’eke’eke fekau’aki mo ha’ane ngaahi fokotu’utu’u ngaue ki he lakanga ni na’e fakamahino ‘e Dr. Eke koe’uhí ko e ngaahi maumau kuo hoko ‘i Ha’apai hili ange hono ‘ahia ‘e he matangi fakasaikolone Ian, ‘oku fiema’u ia ke mu’omu’a e tokangaa ia ki he ngaahi tokoni ki he fakatamaki na’e hoko aí.

‘I he fakamatala kuo ma’u ‘e he ongoongo ‘a e Fale Aleá ‘oku felāve’i ‘a e malolo ‘a Lisiate Akolo mei he lakanga minisitá mei he’ene tukuange ‘a e fakamatala ki he mītia fekau’aki mo e fokotu’utu’u hiki pēseti ‘e 5 e tu’unga vahenga e kau ngāue fakapule’anga pe COLA.

Go to top