Latest News In Tongan

‘Oku ngāue ‘a e pule’anga ki hono fetukutuku ‘a e kāinga Tonga tukuvakā ‘i Fisi ki Nu’usila pea ke toki fakafoki mai mei ai ki Tonga ni.

Tapu mo e ‘afio ‘a e ‘Otua na’e momoi ki ai ‘a e fonua ni. Tapu mo e Hou’eiki ‘o e fonua. Tapu mo e Sea ‘o e Fale Alea. Tapu mo e Palēmia ‘o Tongá. ‘Oku ou tuku ‘a e fakafeta’i ko e tauhi ‘ofa mo malu ‘oku fai ‘e he ‘Otua ma’a Tonga he ngaahi ‘aho ni. ‘Oku laumālie lelei pē ‘a e ‘Eiki Sea ‘o e Fale Alea kau Fakafofonga ‘o e Hou’eiki Nōpele kae ‘uma’ā ‘a e kau Fakafofonga ‘o e Kakai.

Kuo ʻoatu ʻi he ʻahó ni ʻe he ‘Eiki Sea ʻo e Fale Alea ʻo Tongá, Lord Fakafanua, ʻa e fakaafe ki he kotoa ʻo e Houʻeiki Fakafofonga Fale Alea filí ke nau fakahū mai haʻanau fokotuʻu ʻo ha Fakafofonga Fale Alea kuo fili ke ne hoko ko ha kanititeiti ki he teu fili ʻo e Palēmia Filí. ‘Oku makatu’unga hono fakahoko ‘o e fili Palēmiá ni ‘i he ‘atā ‘a e lakangá ni ‘i he pekia ‘a e ‘Eiki Palēmia ‘o Tongá, Hon. Samuela ‘Akilisi Pōhiva ‘i he ‘aho 12 ‘o Sepitema, 2019. ‘Oku tu’utu’uni ‘e he Konisitūtoné ke fakahoko ‘e he Sea ‘o e Fale Aleá ‘a e fatongia hono ui mo tataki ‘o e ngāué ni ‘o fakatatau ki he ngaahi tu’utu’uni mo e taimi kuo fakahā pau ‘i he Konisitūtoné.

13 ʻo Sepitema 2019

Ko e tā‘oku ongo pea ko e mole lahi ki Tonga, ka ko e faka-koloa ki ‘Itaniti. ‘Oku mātu’aki ongo’i mo’oni ‘e he ‘Eiki Sea pea moe Fale Alea ‘o Tonga ‘a e ui ma’a mo mā’oni’oni kuo fai ‘e ‘Otua Mafmafi ki he ‘Eiki Palemia ‘o Tonga, Hon Samuela ‘Akilisi Pohiva, ‘I ‘Aokalani Nu’usila

Go to top