Latest News In Tongan

FALE ALEA ʻO TONGA

ONGOONGO TUKU ATU

FAKAHU MAI KI HE ‘OFISI ‘O E ‘EIKI SEA ‘O E FALE ALEA ‘A E FANONGONONGO ‘O E TAUMU’A KE FAKAHOKO HA FOKOTU’U KE FAKAMALOLOO’I ‘A E ‘EIKI PALEMIA

ONGOONGO TUKU ATU

HOKOHOKO ATU PE ‘A E NGAUE ‘O E TO’U FAKA-FALE ALEA


‘E ‘ikai tāpuni ‘a e to’u faka-Fale Alea lolotongá ‘i he ‘aho 8 ‘o Tisema 2022 ka ‘e hokohoko atu ai pē ‘a e ngāué ki he ta’u 2023. ‘E fakafaingamālie’i ai ha ngaahi fakataha ‘a e Fale Aleá ‘e fiema’u ke fakahoko ‘o fakatatau ki ha ngaahi fiema’u ‘a e fonuá.

'E fakahoko 'a e fakataha hoko 'a e Fale Alea 'i he 'aho Tu'apulelulu 2 Sune 2022, taimi 10:00am

Go to top