FALE ALEA ʻO TONGA

ONGOONGO TUKU ATU

Na’e ‘ikai ke Ta’ofi ‘e he Fale Alea hono Fakamafola Hangatonu ‘i he Letio ‘o e Feme’a’aki ‘i he Lipooti ‘a e ‘Atita Seniale

‘Oku ‘oatu ‘a e fakama’ala’ala mei he ‘Ofisi ‘o e Fale Alea ‘o Tonga ke fakatonutonu ‘a e fakamatala hala mo ta’emo’oni ‘a ia ‘oku tufaki holo ‘i he ngaahi kautaha ongoongo ‘e ni’ihi kae pehe ki he mitia fakasosiale ‘o fekau’aki mo e fakamafola hangatonu ‘i he letio ‘a e feme’a’aki ‘i he Fale Alea.

Na’e paaki ‘e he Matangitonga Online ‘a e ‘atikolo ‘i he’enau uepisaiti ‘i he ‘aho 22 ‘o ‘Aokosi 2023 ‘o pehe “Fakalongolongo’i ‘a e feme’a’aki ‘a e Fale Alea ‘i he lolotonga ‘a e vakai’i ‘o e Lipooti ‘a e ‘Atita Seniale ‘a ia ‘oku fakaha ai ‘a e ngaahi matavaivai fakapa’anga”. ‘Oku tukuaki’i he ‘atikolo na’e ta’ofi hono fakamafola hangatonu ‘o e feme’a’aki ‘i he letio lolotonga ‘a e feme’a’aki ‘i he Lipooti ‘a e ‘Atita Seniale ‘o e ta’u 2021-2022. ‘OKU HALA PEA TA’EMO’ONI ‘A E TUKUAKI’I KO ‘ENI.

Na’e fakahu ki he Fale Alea ‘a e Lipooti ‘a e ‘Atita Seniale ‘o e Ta’u 2020/2021 mo e 2021/2022 ‘i he ‘aho 8 ‘o ‘Aokosi 2023. Na’e tuku ai ‘e he ‘Eiki Sea ‘a e Lipooti ki he Komiti Tu’uma’u ‘a e Fale Alea ki he Ngaahi Me’a Fakapa’anga ‘i he ‘aho tatau. Na’e lipooti mai ‘e he Komiti Tu’uma’u ni ‘enau ngaue ki he Fale ‘i he ‘aho 17 ‘Aokosi. Na’e fakamafola hangatonu ‘i he letio ‘a e feme’a’aki ‘a e Fale Alea ‘i he ongo ‘aho ko ‘eni. ‘Oku hala ‘a e tukuaki’i ‘e he Matangitonga na’e fakalongolongo’i ‘a e feme’a’aki ‘i he lolotonga hono vakai’i ‘a e Lipooti ‘a e ‘Atita.

‘Oku fakafaingamalie’i ‘e he Fale Alea hono fakamafola hangatonu ‘i he letio ‘a e feme’a’aki ‘a e Fale. ‘Oku ‘i ai ha ongo kautaha letio ‘e ua kuo faka’ataa ha feitu’u pau ‘i he Fale Alea ke na ngaue mei ai ‘o fakataumu’a ke lava ‘a e fakamafola hangatonu. Neongo ia, ‘oku pule pe ‘a e ongo kautaha letio ni ki he’ena takitaha polokalama fakamafola faka’aho mo faitu’utu’uni pe te na fakamafola hangatonu ‘a e feme’a’aki ‘a e Fale ‘i he ‘aho takitaha. ‘I he ‘aho 15 ‘Aokosi 2023 na’e ‘ikai fakamafola hangatonu ‘e he ongo kautaha letio ni ‘a e feme’a’aki, he na’e ‘i ai ‘a e polokalama kehe na’a na fili ke na fakamafola hangatonu ‘i he taimi ko ia ne fakahoko ai ‘a e feme’a’aki ‘o e ‘aho ko ia. Neongo ia, na’e hiki pe ‘e he taha ‘o e ongo letio ni ‘a e feme’a’aki ‘o e ‘aho ko ia ‘o nau toki fakamafola ‘i he ‘aho kehe. ‘I he taimi tatau ko e miniti pe lekooti ‘o e feme’a’aki ‘a e Fale Alea ‘oku lava ke ma’u ia ta’etotongi ‘e ha taha pe mei he uepisaiti ‘a e Fale Alea www.parliament.gov.to.

‘Oku fakatokanga’i ‘e he Fale Alea mo e Sea ‘o e Fale Alea ‘a e mahu’inga ‘o e ‘ata kitu’a kae pehe ki he fatongia mafatukituki ‘o e kau faiongoongo mo e kautaha ongoongo ke sivisivi’i ‘a e Hou’eiki Memipa ‘a e Fale Alea mo e Fale Alea. Ka ‘i he taimi tatau, kuo pau ke fa’u ‘a e ongoongo ‘oku tufaki ke fakapotopoto pea ke fakamatala ‘i he mo’oni mo e totonu telia na’a takihala’i ai ‘a e kakai ‘o e fonua.

‘Oku ‘oatu ai ‘a e kole ki he Matangitonga mo e Kaniva Tonga kae pehe ki he ngaahi kautaha tufaki mo paaki ongoongo kuo nau tuku atu ‘a e ongoongo takihala ko ‘eni fekau’aki mo e Fale Alea ke fakatonutonu ia he ‘oku mahu’inga ke ‘ilo’i ‘e he kakai ‘a e mo’oni.

 

Tuku Atu ‘I hono Fakangofua ‘e he Kalake Pule ‘a e Fale Alea
‘Aho 30 ‘Aokosi 2023
‘Ofisi ‘o e Fale Alea ‘o Tonga, Nuku’alofa, Tonga

 

 

Go to top