logofinal2

FALE ALEA 'O TONGA

ONGOONGO TUKU ATU

FUOFUA TALANGA ‘A E SEA ‘O E FALE ALEA

“KO E TAUTEA LELEI TAHA KI HE HIA FEKAU’AKI MO E FAITO’O KONATAPU, KO E HILIFAKI ‘O E TAUTEA MATE?”

'E fakahoko ‘a e Fuofua Talanga ‘a e ‘Eiki Sea ‘o e Fale Alea (First Ever Speaker’s Debate) fekau'aki mo e kaveinga mahu’inga “KO E TAUTEA LELEI TAHA KI HE HIA FEKAU’AKI MO E FAITO’O KONATAPU, KO E HILIFAKI ‘O E TAUTEA MATE?”. Ko e talanga ko 'eni 'e fakahoko ia 'i he taimi 10:00 pongipongi 'i he Tusite, 28 'o Me 2024 'i he Fale Fakataha’anga ‘o e Fale Alea 'o Tonga ‘i Nuku'alofa.

Ko e ngaahi talanga 'a e 'Eiki Sea ko ha ouau angamaheni pe ia 'oku fa’a fakahoko 'e he ngaahi fale alea 'i he ngaahi fonua 'o mamani. Ko e 'uluaki faingamālie 'eni ‘e fakahoko ai ha talanga ‘a e ‘Eiki Sea ‘i he Fale Alea ‘o Tonga. ‘Oku ‘i ai ‘a e ‘amanaki ke fakahoko tu’o ua ‘i he ta’u 'a e Talanga 'a e 'Eiki Sea ‘o kamata ‘i he ta’u ni.

Koe’uhi ko e fakautuutu ‘o e ngaahi pole ‘oku fehangahangai mo e fonua koe’uhi ko e ngaahi hia faito’o konatapu, ‘oku faka-taumu’a ai ‘a e talanga ni ke vakai’i ha ‘aonga ‘o e hilifaki 'o e tautea mate ki hono fakasi’isi’ mo ta'ofi faka’aufili 'a e ngaahi hia ki he faito’o konatapu. 'E kau mai ki he talanga ko 'eni ‘a e kau mataotao kehekehe, kau ai ‘a e kau fa’u tu’utu’uni ngaue, kau taukei ‘i hono malu’i ‘o e totonu ‘a e tangata, kau mataotao fakafaito’o, kau ‘ofisa polisi mo e kau fakafofonga mei he komiuniti. Ko ‘enau ngaahi vahevahe fakakatoa te ne tuku mai ha ngaahi fakakaukau fakaikiiki ‘o e kaveinga ni mei he ngaahi tafa’aki kehekehe.

Ko e ola 'o e talanga ko 'eni 'oku mahu'inga ia ke langa 'aki 'a e ngaahi ngaue ‘a e fonua pea mo hono malu'i mo fakapapau'i 'a e nofo malu pea mo e melino 'a e sosaieti. Ko e ngaahi fakakaukau mei he kau penolo taukei ko ‘eni 'e tokoni ki ha talanga ki hono fakapapau’i pe ko e tautea mate ‘a e tautea lelei taha ki hono ta'ota'ofi ‘a e ngaahi hia ki he faito’o ta’efakalao 'i hotau fonua.

'Oku fakaafe'i atu 'a e kotoa ‘o e kakai ‘o e fonua, mitia, mo e ngaahi kupu felave’i ke kau mai mo kau ki hono talanga’i ‘o e kaveinga mahu’inga ni. Ko ho’o kau mai mo ho’o ngaahi fakakaukau ‘oku mahu’inga ia ‘i hono talanga’i ‘o e kaveinga mamafa mo pelepelengesi ko eni.

Ki ha’o fiema’u fakamatala, fetu'utaki ki he ‘Ofisi ‘o e Fale Alea 'o Tonga.

 

SPEAKERS DEBATE FINAL 002

 

Fetu'utaki:
Fale Alea 'o Tonga
‘Imeili: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefoni: +67624255

officestamp125x125

Go to top