FALE ALEA 'O TONGA

Fiekaungāmamahi ‘i he pekia ‘a e Ta’ahine Pilinisesí Mele Siu’ilikutapu Kalaniuvalu Fotofili

Kuo pulonga ʻa e Fale Alea ʻo Tongá koe’uhí ko e pekia ‘a Pilinisesi Mele Siu’ilikutapu Kalaniuvalu Fotofili ‘i ‘Aokalani, Nu’usila ‘i he ‘aho 28 ‘o Mē 2023.

Ko e Ta’ahine Pilinisesí ‘a e fuofua fefine ke hoko ko e Mēmipa ‘o e Fale Alea ‘o Tongá – ‘i hono fili ko e Fakafofonga ‘o e Kakai ‘o Tongatapú mei he ta’u 1975 ki he 1978.

Neongo e tafoe ʻene ʻulifohé mei he malaʻe fakapolitikalé ka naʻe kei tokoni pe ʻa e Ta’ahine Pilinisesí ki he Fale Alea ʻo Tongá ʻo kau ki ai mo hono tauala e ngaahi polokalama Fale Alea maʻae Toʻutupú mo e Fānau Fefine Iikí. ʻI he taʻu 2014, naʻá ne huufi ai ʻa e Fakataha ʻa e Houʻeiki Mēmipa Fafine ʻo e Ngaahi Fale Alea ʻi he Pasifikí peá ne hoko ko e takiama ki he Houʻeiki Fafiné ʻi Tonga mo e Pasifikí ke nau kau atu ki he pue ki he Fale Aleá.

ʻI he ʻahó ni, ʻoku fakaʻapaʻapa ʻa e Fale Alea ʻo Tongá ki he Ta’ahine Pilinisesí ko e paionia ʻoku manatua ko e heloini naʻá ne tofa e halá maʻae houʻeiki fafiné ʻi he malaʻe fakapolitikalé ʻi Tonga. Kuo tō tau e taha e kau niuvākai fisifisimuʻa ʻi hotau kuongá ni.

 ‘Oku ‘oatu ‘a e fiekaungāmamahi ‘a e ‘Eiki Sea ‘o e Fale Aleá mo e Fale Alea ʻo Tongá ki he Fale ‘o Ha’a Moheofo.

 

Tuku Atu ‘i hono fakangofua ‘e he Kalake Pule ‘a e Fale Alea
29 Me 2023
‘Ofisi ‘o e Fale Alea, Nuku’alofa, Tonga

 

Go to top