Kuo fakanofo 'e he 'Ene 'Afio Tupou  VI 'a Rt. Hon. Lord Tupou K.C ko e Sea Fakataimi  'o e Fale Alea 'o Tonga 'o kamata  lau ia mei  he 'aho  28 'o Novema  2014.  Na'e fakanofo  'a e Sea Fakataimi  'o fakatatau ki he kupu 61 mo e kupu si'i (8) 'o e Tepile 'o e Lao 'o e Konisitutone 'o Tonga, 'a ia 'oku  ha ai 'e fakanofo   'e he Tu'i  'a e Sea Fakataimi  hili 'a e fili  lahi, pea 'e fakahoko  ia 'i loto  'i he 'aho  'e fitu  mei hono  fakaha  'o e ola 'o e fili  lahi.

Ko e fatongia 'o e Sea Fakataimi  ke ui 'a e fakataha  'a e kau Fakafofonga  kuo fili  'o fakataumu'a ki hono fili  'a e Palemia  Fili kae pehe ki he Sea mo e Tokoni  Sea 'o e Fale Alea. Koe'uhi  ko e fatongia ko eni, kuo kamata ngaue ai  'a  e  Sea Fakataimi mei he  'Ofisi 'o  e  Fale Alea  'o Tonga  ke  tokanga'i 'a e  ngaahi fokotu'utu'u ki he fakataha  'oku teuteu ke fakahoko.

Neongo ia, 'oku  te'eki  lava ke fakapapau'i   'a e 'aho 'e fakahoko ai 'a e fakataha 'a e Sea Fakataimi  mo e kau Fakafofonga  kuo fili  he 'oku te'eki ke fakafoki 'a e tohi  tu'utu'uni fili ki he 'Ene 'Afio. 'Oku  mahu'inga 'a e 'aho 'e fakafoki  ai 'a e tohi  tu'utu'uni fili  he 'oku kamata lau mei he 'aho ko ia 'a e vaha'a taimi  fakalao ke fakakakato ai 'a e ngaahi ngaue kuo pau ke fakahoko  'i he teuteu  ki he fakataha  ko eni. 'iloto   'i he 'aho 'e 10 mei he 'aho  na'e fakafoki   'a e tohi  tu'utu'uni fill,  kuo pau ke 'oatu  'e he Sea Fakataimi  'a e fakaafe  ki he kotoa  'o e kau Fakafofonga  kuo fili  ke 'omai  kiateia  'enau fokotu'u 'o e tokotaha ke hoko ko e Palemia Fili 'i loto 'i he 'aho 'e 14 mei he 'aho  na'e fakafoki  ai 'a e tohi  tu'utu'uni fill,  'e tapuni  ai 'a hono fakahu mai 'a e ngaahi fokotu'u 'o e tokotaha   ke fakanofo  ko e Palemia Fili 'i loto 'i he 'aho 'e tolu mei he 'aho 'e tapuni  ai 'a hono fakahu  mai 'o e ngaahi fokotu'u 'o e tokotaha ke hoko ko e Palemia Fili, 'e ui ai 'e he Sea Fakataimi  'a e fakataha  'a e kau Fakafofonga kuo fili ke fili 'a e Palemia Fili pea pehe foki ki he Sea mo e Tokoni  Sea 'o e Fale Alea.

Lolotonga  'a  e fakatatali ki hano  fakafoki 'o  e tohi tu'utu'uni fili, 'oku 'i ai 'a e fokotu'utu'u 'a e Sea Fakataimi ke fakahoko ha fakataha makehe (briefing) ma'ae kau Fakafofonga kuo fili 'i he taimi 10am 'o e 'aho Tusite 9 'o Tisema 'i  he Senita Fakataha'anga Fa'onelua. Ko e taumu'a 'o e fakataha makehe ko eni ke fakama'ala'ala 'e he Sea Fakataimi 'a e founga ngaue 'e ngaue'aki ki hono fili 'o e Palemia Fili kae pehe ki he Sea mo e Tokoni  Sea 'o e Fale Alea 'i he fakataha 'e fakahoko. 'E fakahoko foki mo ha fakataha 'a e Sea Fakataimi mo e ngaahi kautaha fai ongoongo 'i he taimi  3pm 'o e 'aho Tusite 9 'o Tisema 2014 'i he loki Konifelenisi 'o e Fale Alea '0 Tonga 'o fakaha  atu ai 'a e ngaahi fakaikiiki  fekau'aki  mo e fakataha ko ia 'a e kau Fakafofonga kuo fili  ke fili  'a e Palemia Fili kae pehe ki he Sea mo e Tokoni  Sea 'o e Fale Alea.

Ko e ngaahi  faka'eke'eke kotoa pe ke fakahoko atu ia ki he Kalake Pule 'o e Fale Alea  'o Tonga,  Gloria Pole'o  'i he ngaahi fika fetu'utaki 'oku  'oatu  'i 'olunga pe email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fakamafai'i  mo tuku  atu mei he 'Ofisi 'o e Sea Fakataimi 'o e Fale Alea 'o Tonga
'Ofisi 'o e 'Eiki Sea Fakataimi 'o e Fale Alea 'o Tonga
Fale Alea 'o Tonga
Nuku'alofa
TONGA
Tel: +67623565124455
Fax:  +67624626
P.O Box 901

Go to top