('Aho Falaite 7 '0 'Aokosi 2020)

'ATA (VACANANT) 'A E SEA'O E FAKAFOFONGA'O E HOU'EIKI NOPELE '0 NIUATOPUTAPU MO NIUAFO'OU 'I HE FALE ALEA

Na'e kamata lau mei 'aneafi, 'aho 6 'o 'Aokosi 2020 'a e 'ata 'a e sea 'o e Fakafofonga 'o e Hou'eiki Nopele 'o Niuatoputapu mo Niuafo'ou ki he Fale Alea, 'a ia ne fakafofonga'i 'e Lord Fusitu'a. 'Oku makatu'unga eni 'i he kupu 7 '0 e Lao ki he Fale Alea, 'a ia 'oku ha ai 'oku 'ikai ngofua ke mama'o ha Memipa Fale Alea mei he Fale Alea 'o lahi hake 'i he rnahina fakatohimahina hohoko 'e 12. 'O kapau 'e marna'o ha Memipa mei he Fale Alea 'o lahi hake 'i he rnahina fakatohimahina hohoko 'e 12, 'e mole leva hono tu'unga ko e Fakafofonga Fale Alea pea 'ata 'a e sea 'oku ne fakafofonga'i 'i he Fale Alea. Na'e kamata mei he 'aho 5 'o 'Aokosi
2019 'a e 'ikai ke toe ma'u fakataha 'a Lord Fusitu'a 'i he ngaahi fakataha 'a e Fale Alea.

Koe'uhi kuo 'ata 'a e sea 'o e Fakafofonga 'o e Hou'eiki Nopele 'o Niuatoputapu mo Niuafo'ou ki he Fale Alea, 'e fakahoko leva 'a e Fili (by-election) ke fili ha Fakafofonga fo'ou. Kuo tuku atu 'e he 'Eiki Sea 'o e Fale Alea, Lord Fakafanua, 'a e tohi fakamafai ki he fill (writ) ki he Komisoni Fill 'o fakatatau mo e kupu 6 'o e Lao ki he Fale Alea, 'E toki femahino'aki 'a e Komisoni Fill mo e 'Eiki Sea ki he taimi mo e feitu'u 'e fakahoko ai 'a e Fill (by-election).

'Oku fakarnalo'ia mo hounga mo'oni ki he Fale Alea '0 Tonga 'a e to'o fatongia 'a Lord Fusitu'a 'i he ngaahi ta'u ko 'eni na'a ne hoko ai ko e Fakafofonga 'o e Hou'eiki Nopele 'o Niuatoputapu mo Niuafo'ou 'i he Fale Alea 'o Tonga.

[Ngata'anga]

 

Tuku atu 'e he Kalake Pule 'a e Fale Alea '0 Tonga,
'Ofisi 'o e Fale Alea 'o Tonga,
Senita Fakafonua '0 Tonga, Nuku'alofa. Telefoni: (676) 27912
'Imeill: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go to top