KUO tukuhifo ‘e he ‘Eiki Sea ‘o e Fale Alea ke alea’i fakataha ‘i he Komiti Kakato ‘a e Lao Fakaangaanga mo e Polokalama ‘Esitimeti Fakaangaanga ki he Ta’u Fakapa’anga 2024/25. ‘Oku kau ai heni mo hono alea’i fakataha mo e Palani Ngāue ʻa e Ngaahi Potungāueʹ mo hono ngaahi fakatonutonu.

Ko e hili ia ‘a hono fakapaasi ‘i he Fale Alea ‘a e lau hono ua ‘a e Lao Fakaangaanga ‘Esitimetí mo hono tali ke fakatokanga’i ‘a e Lipooti Fika 1/2024 ‘a e Komiti Pa’anga. Ko e ola eni ‘a e ngāue e Komiti Pa’anga ʻo fekau‘aki mo e Lao Fakaangaanga ke Fakahū Atu ‘a e Pa‘anga ki he Ngaahi Ngāue ‘a e Pule‘angá 2024/25).

‘I he pongipongi ‘o e ‘aho ni na’e fakahū atu ‘o lau ‘i Fale Alea ‘a e lipooti peesi ‘e 49 ko eni ‘a e Komiti Pa’angá ‘a ia na’e toki faka’osi hono laú ‘i he hū ‘a e Fale ‘i he 2:00pm. Ko e kakato ia ‘a e ngāue angamaheni na’e tukuhifo mei he Fale Alea ki he Komití ‘i he ‘aho 23 ‘o Mē ‘a ia na’e fakafatongia ‘aki ke

i. vakaiʻi mo fakapapauʻi ʻa e tuʻunga tonu ʻo e ngaahi mataʻifiká, mahuʻinga fakapaʻangá mo e ngaahi meʻafua ʻoku fokotuʻu mai ʻi he Polokalama ʻEsitimeti Fakaangaangá pea mo e Fakamatala Patiseti Fakaangaanga ki he taʻu fakapaʻanga 2024/25;
ii. tuʻunga fenāpasi ʻa e faʻunga ʻo e ngaahi potungāueʹ (organizational structure) pea mo e faʻunga ʻo e patiseti (budget structure) pea mo e ngaahi mataʻifikaʹ; pea mo e
iii. ngaahi meʻa naʻe tokanga ki ai ʻa e Fale Aleaʹ ki he patiseti ʻo e taʻu fakapaʻanga 2024/25.

Ko e ngāue angamaheni pe eni ‘a e Komiti Pa’anga ‘o fakatatau ki he talafatongia ʻi he Tu‘utu‘uni 174 ʻo e Ngaahi Tuʻutuʻuni ʻo e Ngaahi Fakataha ʻa e Fale Aleá.

Na’e fakamālō’ia lahi ‘e he Fakafofonga Tongatapu 4 ‘a e ngāue mo mā’opo’opo kuo fakahoko ‘e he Komiti Pa’anga hono fakatonutonu mo fakalelei’i ‘a e ngaahi fakamatala ‘o kakato ai e Fakamatala Patiseti. Pea ne fokotu’u ai pe ‘o tali 'e he Fale Alea hili ‘a e mālōlō ‘i he 3:00 efiafi ke toloi ‘a e Falé ki ‘apongipongi.

‘E toki hoko atu feme’a’aki ‘a e Fale Alea ‘i he Patiseti 2024/25 ‘apongipongi.

Go to top