Press Releases In Tongan

Tapu ki he ʻAfio ʻa e ʻOtua Mafimafí ko e aoniu ʻo e ʻunivēsí. Tapu mo e Tu‘i ‘o e ‘Otu Tongá, Kingi Tupou VI. Fakatulou atu mo e talamalu kakato ‘o e Fonuá kae fakahoko atu ‘a e fakamatalá ni.

Go to top